nieuws

‘Overheid moet meer doen met ondergrond’

bouwbreed Premium

De overheid moet zich meer gaan bemoeien met het gebruik van de ondergrondse ruimte. Zowel voor buisleidingentransport als voor de combinatie van ondergronds en meervoudig ruimtegebruik is inpassing in overheidsbeleid bepaald geen overbodige luxe.

Het Derde Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV) en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, die beide nog geschreven moeten worden, dienen passages te krijgen over het gebruik van de ondergrond. Dit zei AVBB-voorzitter Elco Brinkman tijdens het congres ‘Perspectieven op bereikbaarheid’.

Hij wees erop dat het traditionele buisleidingenvervoer van gassen en vloeistoffen nu als private onderneming wordt gezien. “De overheidsbemoeienis is zeer beperkt. Vanuit veiligheids- en milieuoverwegingen is de vraag aan de orde of dit soort transport niet verder gestimuleerd dient te worden. Een stimulans is ook nodig voor andere soorten ondergronds transport”, aldus Brinkman. Hij vindt dan ook dat ondergronds transport in het nieuwe SVV een plaats moet krijgen als vijfde vervoersmodaliteit naast weg, lucht, spoor en water.

Daarnaast vindt hij dat overleg met buisleidingeigenaren moet leiden tot een beter gebruik van de leidingen. Hij denkt bijvoorbeeld aan tweerichting verkeer. Daarbij moet onderzoek uitwijzen of het haalbaar en wenselijk is om derden toegang tot de leidingen te geven, de zogenoemde third party access. Een probleem daarbij is dat de meeste buisleidingen momenteel privaat bezit zijn.

Brinkman bepleit verder de stimulering van zogenoemd geunitiseerd ondergronds vervoer door twee concrete projecten uit te werken. Het eerste is het ondergronds logistiek systeem Schiphol-Aalsmeer, waarvoor de plannen al redelijk ver gevorderd zijn. Het tweede is een nog te ontwikkelen project voor ondergrondse stedelijke distributie in dichtbevolkte gebieden. Met name de provincie Noord-Brabant heeft hier belangstelling voor en het idee al opgenomen in haar Verkeers- en Vervoersplan.

Meervoudig gebruik

Ook meervoudig gebruik van de ruimte, zowel de ondergrond als de bovengrond, verdient meer dan uitsluitend schone woorden, vindt Brinkman. Daarom stelt hij voor in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening hiervoor een belangrijke plaats in te ruimen als vast onderdeel van het scala aan ruimtelijke ontwikkelingen.

De AVBB-voorzitter kwam daarnaast terug op een eerder stokpaardje, waarvan ook hij weet dat het een gruwel in de ogen is van minister De Boer (Ruimtelijke Ordening). Wel weet hij zich gesteund door het ministerie van Economische Zaken voor het idee de corridors langs de achterlandverbindingen te gebruiken in het verstedelijkingsbeleid.

In de Vijfde Nota RO zou dit een juridische basis moeten krijgen in zijn visie. Daaraan gekoppeld moet dan wel een stringent vestigingsbeleid gevoerd worden in de landelijke gebieden.

Reageer op dit artikel