nieuws

Gevolgen euro voor de bouw

bouwbreed Premium

In Cobouw lezen we regelmatig over de mogelijke gevolgen van invoering van de euro in de bouw. Specifieke problemen zouden er niet te verwachten zijn. De meeste Nederlandse aannemers werken voor een regionale markt en zouden hoogstens moeten wennen aan het werken met een andere valuta en rekeneenheid. Drie aspecten zijn tot nu toe onderbelicht gebleven: de gevolgen van de euro voor bouwcontracten, de verrekening van loon- en materiaalprijsstijgingen en de samenstelling en het gebruik van bouwindices.

In (bouw)contracten zullen bedragen in de verdwijnende valuta van rechtswege (‘automatisch’) uiterlijk per 1/1/2002 worden omgezet in de euro. Overige contractvoorwaarden, zoals rentepercentages, mogen niet gewijzigd worden bij de invoering van de euro. Dit wordt nog uitgewerkt in Europese wetgeving. Contractpartijen die een contract onder het EG-recht afsluiten, hoeven dan ook geen clausules op te nemen die de overgang naar de euro regelen. Voor contracten die vallen onder het recht van niet EU-landen is het beter om voor de zekerheid wel clausules op te nemen die de overgang op de euro regelen.

Invoering van de euro zal dus in beginsel geen reden zijn voor wijziging of voortijdige beeindiging van een (bouw)contract. Uitzonderingen hierop zijn contracten waarin partijen anders zijn overeengekomen of alsnog zullen overeenkomen.

Voor het verrekenen van loon- en prijsstijgingen van loon- en prijsstijgingen in bouwcontracten kan men het CBS-cijfer of ieder ander bestaand indexcijfer blijven hanteren. Het lijkt zinvol om in contracten met bepalingen die zijn gebaseerd op indices die zijn gerelateerd aan een bepaalde instantie of markt, een bepaling op te nemen die de continuiteit van deze contracten regelt. Men dient er namelijk op bedacht te zijn dat het CBS straks twee gezinsconsumptie-indexcijfers publiceert: de ene berekend volgens de Eurostatmethodiek en de andere volgens de CBS-werkwijze.

Gevolgen bouw-indexen

Analoog aan het CBS-gezinsconsumptiecijfer, zal voor de overige statistiek, zoals die van de bouw-indexen, gestreefd worden naar een eenheid binnen Europa. Op het gebied van de bouwsector heeft Eurostat (het statistisch bureau van de Europese Unie) in 1995 richtlijnen uitgegeven (‘Methodological Handbook for the Construction Sector’, version 4, sort term indicators). Het is de bedoeling dat de nationale statistische instituten deze richtlijnen gaan volgen, zodat er op den duur in ieder geval uniformiteit ontstaat in hetgeen gemeten en verzameld wordt.

Maar er zal nog een heel lange weg te gaan zijn voordat de kwaliteit van het statistisch materiaal in alle landen van Europa gelijkwaardig zijn.

Voor wat betreft de bestaande Nederlandse bouwindexen (CBS, BDB, MBK) zal er voorlopig dan ook niet veel veranderen. Deze indexen kunnen op dezelfde wijze berekend blijven worden voor Nederland (afgezien van het omzetten van guldens in Euro’s in de index-modellen). De BDB-index maakt bijvoorbeeld gebruik van een gestandaardiseerd rekenmodel van een huis, waarin een loon- en materiaalkosten in een bepaalde verhouding verwerkt zijn. Bij invoering van de euro zullen de kosten in dit model niet meer in guldens maar in euro’s worden uitgedrukt. Het indexcijfer zal vervolgens gedeeld moeten worden door de omrekeningskoers gulden-euro. Het is voorstelbaar dat er op den duur een soort gemiddelde EMU-bouwkostenindex berekend gaat worden. In dat geval zal de BDB mogelijk andere input-modellen moeten gaan gebruiken en voeden.

Nog niet alle aspecten van de gevolgen van invoering van de euro zijn bekend of onderzocht. Verwacht wordt dat vanuit de EU nog aanvullende wet- of regelgeving nodig is om juridische onzekerheden uit te bannen of berekeningswijzen op elkaar af te stemmen.

Via de homepage van PRC Bouwcentrum (http:/www.prcbc.nl) kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen

*) Henk Vermande is senior-adviseur van PRC Bouwcentrum in Bodegraven.

Reageer op dit artikel