nieuws

Noord-Brabant trekt portemonnee voor milieu

bouwbreed

Tot 2002 besteedt Noord-Brabant zo’n f. 30,6 miljoen aan het milieu. Daarvan gaat circa f. 17,6 miljoen op aan de (water)bodemsanering en f. 1,8 miljoen aan de grondstoffenvoorziening. Gedeputeerde Staten willen volgend jaar f. 150.000 meer besteden aan het projectenprogramma milieu en economie. Eenzelfde bedrag gaat op aan het provinciale preventieprogramma. Dat meldt het concept-Milieuprogramma 1998-2002.

Milieu en economie omvat twaalf projecten. Die voorzien onder meer in het Stimuleringsproject Starters Hergebruik, de duurzame revitalisering van de bedrijventerreinen De Rietvelden en De Krogten en in een samenwerkingsproject voor de energievoorziening in Drunen. GS wijst in het programma ook op de noodzaak meer aandacht in te ruimen voor de praktische uitvoering van bedrijfsinterne milieuzorgprojecten. Evaluatie moet uitwijzen in hoeverre de eerste bedrijfsmilieuplannen nog kunnen verbeteren. Per bedrijfstak worden normen vastgesteld die een uniforme beoordeling mogelijk maken. In het verlengde van milieuzorgsystemen ligt de milieugerichte productontwikkeling.

Bodemsanering

GS wil in 2015 de totale omvang van de Noord-Brabantse bodemvervuiling weten. In 2002 moeten alle 2500 nog niet onderzochte aanmeldingen op verkennende wijze zijn onderzocht en getoetst zijn aan de wet. Tot en met 2001 moeten jaarlijks 50 saneringsgevallen zijn beoordeeld. In dezelfde periode wil de provincie jaarlijks zo’n 400 saneringsgevallen in eigen beheer begeleiden en ruim 100 overeenkomsten/schikkingen treffen voor saneringen in eigen beheer. Het uitvoeringsprogramma bodemsanering schrijft tussen 1998 en 2001 jaarlijks onder meer 750 orienterende onderzoeken voor. Elk jaar moeten dan ook tien saneringen worden uitgevoerd en vijftien lopende grondwatersaneringen worden onderhouden. Tevens moeten elk jaar twee waterbodemsaneringen plaatsvinden.

In 2000 en 2001 wil GS dat ongeveer 400 voormalige stortplaatsen en IBC-gesaneerde locaties worden beheerd en onderhouden. Volgend jaar moeten bodemkaarten worden opgesteld voor de omgang met de blijvende diffuse vervuiling in landelijke gebieden. Het systeem moet in 1999 in praktijk komen. Volgend jaar wil het college de stagnatie in de bodemsanering wegwerken door bevoegdheden af te stoten en simpeler te maken.

Grondstoffen

In 1998 wordt naar verwachting ook duidelijk of Noord-Brabant een eigen grondstoffenbank inricht of aansluit op een bestaand informatiesysteem. In 1999 moet de provinciale grondbank in werking komen. Tot en met 2001 wil GS jaarlijks 300 tot 500 meldingen over de toepassing van secundaire grondstoffen afhandelen. Volgend jaar moet een rapport de hoogwaardige afzet van baggerspecie beoordelen waarna in 1999 een eventueel vervolgonderzoek wordt uitgevoerd. In 1998 valt ook te rekenen met een beleidsplan voor het ophoogzand, in 1999 met een beleidsplan voor het duurzame gebruik van grondstoffen en in 2000 met een verordening voor dit duurzame gebruik. Tot en met 2000 bestudeert het college de ambtelijke adviezen over het project Zandmaas; het verdiepen en verbreden van de Maas, het inrichten van de uiterwaarden, het winnen van grondstoffen en het verwijderen van baggerspecie.

Reageer op dit artikel