nieuws

Haaglanden naar bank voor infrastructuur

bouwbreed Premium

Het stadsgewest Haaglanden heeft voor de ontsluiting van de Vinex-locatie Wateringse Veld tegen commerciele tarieven tenminste f. 5,9 miljoen moeten lenen. Als het Rijk niet snel meer geld beschikbaar stelt, verwacht het stadsgewest vaker naar de bank te moeten stappen. In de regio dreigt een tekort van f. 490 miljoen op lopende infrastructurele projecten. Een tekort dat in de komende jaren wel eens tot f. 1,5 miljard kan oplopen.

In een brandbrief aan Annemarie Jorritsma, minister van Verkeer en Waterstaat, schrijft het stadsgewest uitermate bezorgd te zijn over de cijfers in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1999-2002. Hieruit concludeert Haaglanden dat er voor reeds vastgestelde en soms al in uitvoering zijnde plannen te weinig geld beschikbaar is.

Bij elkaar becijfert het stadsgewest voor de komende jaren een tekort van f. 490 miljoen voor de infrastructurele projecten.

Onlangs heeft het stadsgewest Haaglanden voor de financiering van de tramontsluiting van de bouwlocatie Wateringse Veld zelfs naar de bank moeten stappen. Bij elkaar ging het om een bedrag van f. 5,9 miljoen wat tegen commercieel tarief is geleend.

Dit was volgens Haaglanden noodzakelijk om het ontbreken van voldoende rijksmiddelen tijdelijk te compenseren. “Wij vrezen dat wij in de nabije toekomst vaker met dergelijke situaties zullen worden geconfronteerd als er niet spoedig meer geld beschikbaar komt”, zo schrijft het stadsgewest aan Jorritsma.

Gebeurt dat niet, dan komt de uitvoering van projecten in gevaar. Bij elkaar voorziet Haaglanden de komende jaren een tekort dat tot f. 1,5 miljard kan oplopen.

Onaanvaardbaar

Het stadsgewest noemt het in de brief verder onaanvaardbaar dat vele kleinere projecten “waarover convenanten zijn gesloten” de dupe worden door tekorten die optreden als gevolg van extra uitgaven aan de Betuweroute en HSL.

Ook vindt het stadsgewest dat Jorritsma niet voorbij kan gaan aan het feit dat de 16 Haaglanden gemeenten bezig zijn met het maken van afspraken over het uit eigen middelen financieren van ruim f. 200 miljoen. “Het zou bitter zijn als dan het rijk haar financiele afspraken niet nakomt.” Overigens zegt het stadsgewest voorlopig niet mee te zullen werken aan de invoering van rekeningrijden als er niet eerst hoogwaardig openbaar vervoer aanwezig is. “Wij vrezen”, zo benadrukt het stadsgewest, “dat Haaglanden de rekening gaat betalen voor extra uitgaven elders in het land. Dit is strijdig met het verkeers- en vervoersbeleid en het frustreert verder de uitvoering van het Vinex-convenant.”

Meer geld

Concreet wil Haaglanden van Jorritsma dat er meer geld beschikbaar komt maar ook dat lagere overheden de rentekosten vergoed krijgen als rijksbijdragen niet tijdig beschikbaar kunnen worden gesteld. Tenslotte stelt het stadsgewest voor dat er een structurele regeling wordt gecreeerd in de vorm van programma en budgetfinanciering waaraan regionale besturen meer zekerheid kunnen ontlenen voor het aangaan van financiele verplichtingen.

Instemming krijgt trouwens het besluit van het kabinet om jaarlijks f. 500 miljoen extra te storten in het Fonds Economische Structuurverbetering. Haaglanden vraagt de minister dringend deze middelen in te zetten voor de uitvoering van infrastructurele werken in de regio.

Haaglanden is overigens niet de enige regio die ontevreden is over het MIT. Afgelopen week kondigde ook Amsterdam aan de Vinex-uitvoeringsconvenanten voor de periode na 2005 niet te ondertekenen als Jorritsma niet met meer geld over de brug komt.

Reageer op dit artikel