nieuws

Fraude bij uitvoeren van gevelisolaties

bouwbreed Premium

Bij het terugdringen van het verkeerslawaai voor 286 woningen in het oosten van het land, waarvoor het rijk de nodige gelden beschikbaar stelde, is voor zeker f. 590.000 gefraudeerd op een totale subsidie van f. 3,5 miljoen. Dat heeft de Dienst Recherchezaken van het ministerie van VROM boven water gehaald. De fraude werd (in 1994) gepleegd door adviesbureaus die door de elf betrokken gemeenten ter voorbereiding en begeleiding van de uitvoering werden aangetrokken.

De eerste aanwijzingen voor deze frauduleuze zaken kwamen van het Bureau Sanering Verkeerslawaai BV te Woerden. Dit bureau voerde voor minister De Boer de rijkstaken uit op het gebied van deze sanering, bestaande uit gevelisolatieprojecten of het plaatsen van geluidsschermen.

Gemeenten die dit soort saneringsmaatregelen laten uitvoeren, mogen een deel van de beschikbare budgetten gebruiken om externe adviesbureaus aan te stellen. Zo’n 30% van de gemeenten en budgethouders (clusters van gemeenten) maken daar gebruik van.

De adviesbureaus kregen een nogal grote vrijheid. Ze maakten akoestische verslagen, bestektekeningen, gaven voorlichting aan bewoners, besteedden het werk aan, hielden toezicht en controle en vulden de aanvragen en gereedmeldingen in. Het kwam vrijwel altijd voor dat aannemers van die werken hun materiaal voor de te treffen maatregelen betrokken van leveranciers met wie deze externe bureaus prijsafspraken hadden gemaakt.

Te geringe controle

De controle op 15 projecten, verdeeld over elf gemeenten in het oosten van het land, bracht aan het licht dat soms meer maatregelen waren gedeclareerd dan aangebracht, formulieren opzettelijk van verkeerde gegevens werden voorzien, toeslagen niet juist werden toegepast en van eigenaren van de te saneringen woningen eigen bijdragen werden gevraagd op onjuiste of onvolledige informatie.

Een en ander kon gebeuren omdat de controle door de gemeenten veel te wensen overliet. Minister De Boer dringt er daarom in een brief aan gemeenten op aan de controleactiviteiten te inventariseren. Bovendien “dient men bij de in te huren externe adviseurs een adequate zorgvuldigheid aan de dag te leggen”, aldus de bewindsvrouwe. Overigens beschikt het ministerie niet over een zwarte lijst van adviesbureaus op dit gebied of over een lijst van bureaus die voor dit werk geschikt worden geacht.

Steekproeven

De Officier van Justitie te Zutphen heeft in een aantal geselecteerde gevallen een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Op grond van de resultaten daarvan heeft minister De Boer aangifte van fraude gedaan. Een twintigtal projecten dat nog ‘op de plank ligt’ voor nader onderzoek is in overleg met Justitie buiten het strafrechtelijk onderzoek gelaten en wordt nu aan een bestuurlijk onderzoek onderworpen.

Besloten is alle andere projecten waarbij deze adviesbureaus betrokken zijn geweest, streng te controleren. Bovendien zal er steekproefsgewijs een landelijke controle worden uitgeoefend op projecten die volgens deze subsidieregeling tot 1 januari van dit jaar konen worden uitgevoerd. Eenzelfde steekproef volgt voor projecten, waaraan volgens de per 1 januari aangescherpte Uitvoeringsregeling sanering verkeerslawaai werd begonnen.

De te veel betaalde subsidie zal van de betrokken gemeenten worden teruggevorderd.

Reageer op dit artikel