nieuws

Den Haag pleit voor structurele oplossing van financiele problemen

bouwbreed Premium

Het Rijk gaat de financiele problemen van de stad Den Haag aanpakken. Binnen vier jaar moet het tekort, volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken f. 1.069 miljoen, zijn weggewerkt.

De residentie noemt de sanering “een forse stap in de goede richting” maar vindt tegelijk dat er een structurele oplossing moet komen.

De Inspectie Financien Lokale en Provinciale Overheden (IFLO) stelt voor het gemeentefonds een bedrag van f. 320 miljoen gulden per jaar extra te geven, tot en met het jaar 2000. De gemeente Den Haag heeft nu nog de artikel twaalf status, wat inhoudt dat de gemeente bij wet onder curatele staat.

Volgens het rapport zijn er nog andere mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het oplossen van de financiele problemen van Den Haag. Een van de belangrijkste is om het ruimtegebrek aan te pakken door onder meer investeringen in woningbouw. De opstellers van het advies komen tot de conclusie dat de gemeente uiteindelijk weer op eigen financiele benen kan staan.

Ruimtenood

“Het advies van de Inspectie Financien Lagere Overheden om het oude tekort van Den Haag in vier jaar te saneren, is een forse stap in de goede richting”, aldus het college in een eerste reactie op het besluit.

Als kanttekening plaatst het gemeentebestuur echter, dat er meer nodig is dan alleen het oplossen van oude problemen. “De financiele positie van Den Haag blijft zwak door het ontbreken van een structurele oplossing. Het grondbedrijf heeft bijvoorbeeld veel meer spankracht nodig om te kunnen blijven investeren. Dat is nu niet opgelost.”

Volgens het college van burgemeester en wethouders is het verder van belang dat de “ruimtenood die de stad nu al decennia gevangen houdt”, wordt opgelost. “Oplossing van de ruimtenood is nodig”, zo benadrukt het college, “om de sociale en economische ontwikkelingskansen en het financiele draagvlak van Den Haag te vergroten.”

Reageer op dit artikel