nieuws

Verkeersplanoloog: ‘Serieuze optie’ Ruit van vierbaanswegen om Leeuwarden in studie

bouwbreed

Aanleg van een volwaardige wegenruit rond Leeuwarden zou een goede oplossing kunnen zijn voor de tekortkomingen in de infrastructuur in het noorden van Friesland. Het gebied binnen die ruit kan dan worden benut voor woningbouw, bedrijventerreinen en recreatievoorzieningen. Onderzoek naar de haalbaarheid van deze variant wordt over twee maanden afgerond.

Verkeersplanoloog Ton Brekelmans van de gemeente Leeuwarden beklemtoont dat de wegenruit “een serieuze optie” is, maar dat “meer infra-varianten denkbaar zijn”. Het bureau Goudappel is momenteel bezig om van een aantal oplossingen de voor- en nadelen in kaart te brengen. Ook de economische effecten worden in de studie meegenomen.

Volgens Brekelmans maakt een eventuele keuze voor een verkeersruit de aanleg van de weg Aldtsjerk-Leeuwarden overbodig. De Friese hoofdstad zit niet te wachten op die weg, omdat er dan nog meer verkeer moet worden afgewikkeld op het nu al volstrekt ontoereikende en dus overbelaste lokale wegennet.

Andere visie

Maar burgemeester H. Sybesma van de gemeente Dongeradeel denkt daar heel anders over. Dat bleek tijdens de presentatie van de reactie van de regio Noordoost-Friesland op de aanbevelingen van de commissie-Langman (die wil f. 10 miljard voor ruimtelijke-economische versterking van het noorden des lands).

“Ik ben ervan overtuigd dat die weg nog tijdens mijn ambtsperiode zal worden aangelegd en dat ook de noord-zuid verbinding van Dokkum naar het vierbaanswegennet (A31 Drachten-Leeuwarden-Harlingen/red.) de komende jaren adequaat zal worden aangepakt”, zei hij.

Sybesma verwoordde daarmee het algemene gevoel van het noordoostelijk deel van Friesland om eindelijk eens een volwaardige, optimale ontsluiting te krijgen richting Harlingen, Leeuwarden en Drachten.

Vervolgens deed hij een poging om toch consensus te bereiken over het vervolmaken van de weg-infrastructuur. De ultieme oplossing is volgens hem een wegenruit rondom Leeuwarden. Als die gerealiseerd gaat worden is Sybesma bereid de bepleite weg Aldtsjerk-Leeuwarden te laten vallen.

Ruimte benutten

Aanleg van de wegenruit biedt tevens ruimte voor andere belangrijke zaken. Binnen de grenzen van de ruit kunnen grote woningbouwlocaties worden ontwikkeld en nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd. Tenslotte zijn er ook mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen.

In feite worden verschillende vliegen in een klap geslagen: betere ontsluiting van noordoost Friesland, verbetering van de leefbaarheid in en bereikbaarheid van Leeuwarden en ruimte voor woningbouw en economische bedrijvigheid.

Wisselgeld

Voor Brekelmans is het wel duidelijk, dat Sybesma de aanleg van de weg Aldtsjerk-Leeuwarden als wisselgeld gebruikt. Hij begrijpt dat ook wel.

“Dokkum moet recht naar beneden een goede aansluiting krijgen op de rijksweg 31 en een goede verbinding richting Afsluitdijk. Die ruit zou daarin voorzien. Voor ons is die oplossing een heel serieuze variant. Rond onze stad is al tien jaar sprake van problemen op het gebied van de weg-infrastructuur. We zitten met onvolkomenheden in de zogeheten haak om Leeuwarden: de doorgaande route Drachten-Leeuwarden-Harlingen langs de zuidkant van de stad. Die gaat gedeeltelijk over lokale wegen. En die zijn daar niet op berekend. Het is al met al een gekunstelde oplossing om doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit de stad te weren”, zegt hij.

Dat laatste is een dwingende noodzaak. “Want het lokale wegennet zit tjokvol”, stelt hij vast. Een van de vierbaanswegen zou een einde kunnen maken aan die situatie: “Maar het is niet de enige variant die we laten onderzoeken. Het bureau Goudappel heeft meer infra-oplossingen geanalyseerd. Wat dat betreft heeft de door Sybesma aangedragen ruit echt nog geen enkele status.”

De voorgestelde wegenruit rondom Leeuwarden zou kruisingsvrij moeten lopen van Dokkum naar Nijmegen/Garijp (met aldaar aansluiting op de tot autosnelweg om te bouwen rijksweg 31 Drachten/Leeuwarden), via de te verdubbelen Waldwei naar de autosnelweg A32 Leeuwarden-Heerenveen. Vervolgens zuidwestelijk van Leeuwarden naar de autosnelweg A31 Leeuwarden-Harlingen en via Marssum door het noordwesten van de provincie naar Aldtsjerk. Dit stuk weg zou noordelijk van de vliegbasis en ten zuiden van Stiens moeten komen.

Reageer op dit artikel