nieuws

Structuurplan Vlaanderen kost bouwsector vele duizenden banen

bouwbreed Premium

Het door de Vlaamse regering goedgekeurde Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) zal de bouw in Vlaanderen circa 10.000 arbeidsplaatsen kosten. Dat heeft secretaris-generaal Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw, de Nederlandstalige afdeling van de Nationale Confederatie voor het Bouwbedrijf, in Gent verklaard. Hij zei dit bij de voorbezichtiging van de negende Bouw- en Immobiliensalon. De tentoonstelling vindt van 4 tot en met 12 oktober plaats in Flanders Expo te Gent.

Dillen heeft berekend dat wanneer het Ruimtelijk Structuurplan voor Vlaanderen in werking treedt, er jaarlijks in Vlaanderen nog maar 25.000 nieuwe woningen mogen worden gebouwd. Nu zijn er dat nog 31.000 per jaar. “Een dergelijke vermindering kan niet zonder verlies van werkgelegenheid blijven”, zo zegt Dillen.

In het RSV dat bepaalt dat een stuk grond voor een nieuwbouwhuis in de bebouwde kom niet meer dan 4 are mag bedragen en daarbuiten maximaal 6 are, wordt de werkelijke behoeften aan nieuwe woningen in Vlaanderen op 400.000 geschat. Volgens Dillen is daarin de vernieuwing (modernisering) van het bestaande woningenbestand in Vlaanderen niet inbegrepen.

Waardevermindering

Met het RSV wil de Vlaamse regering de hinderlijke en lelijke lintbebouwing in Vlaanderen een halt toeroepen en de steeds schaarser geworden open ruimte beschermen. Dillen vreest echter dat de Vlaamse overheid juist het tegenovergestelde zal bereiken van wat zij nastreeft.

De toch al niet kapitaalkrachtige gemeenten moeten immers de eigenaren van bouwpercelen langs de openbare weg, waarop krachtens het RSV niet meer gebouwd mag worden, financieel schadeloos stellen voor de waardevermindering van hun bouwgronden.

Volgens de VCB-topman is het aanbod van woonzones dat in het RSV wordt genoemd in werkelijkheid beduidend kleiner. Want een deel van de voor de woningbouw ingekleurde oppervlakte is in werkelijkheid niet beschikbaar voor woningbouw omdat het om landbouwgrond gaat of om grond die vervuild is en waarop in geen geval zonder grondige bodemsanering niet mag worden gebouwd. Dillen: “Minder bouwgrond betekent schaarste aan grond en dat heeft dan weer hogere prijzen tot gevolg.”

Reageer op dit artikel