nieuws

Niet alleen Randstad kampt met infra-problemen Vijf provincies voelen zich tekort gedaan

bouwbreed Premium

Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg willen voor vol worden aangezien. Deze zogenoemde corridor-provincies zijn het zat dat alle aandacht van politiek Den Haag slechts uitgaat naar de Randstad. En dat terwijl, zo vinden zij, met name de bereikbaarheidsproblemen van de Randstad veel breder moeten worden aangepakt. Daarbij moet vooral de verbetering van het hoofdwegennet in de vijf provincies sterk verbetert worden. Want de grensregio’s zijn met de ‘ruggen naar elkaar’ ontwikkeld met als gevolg dat het regionale wegennet onder toenemende druk van verkeer uit Belgie en Duitsland is komen te staan.

De vijf corridor-provincies hebben elkaar gevonden. Om als tegenhanger van de Randstad te gaan opereren hebben Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg de krachten gebundeld. In een 18 pagina’s tellende brochure ‘Corridor-provincies regio’s in beweging’ pleiten zij voor een integrale aanpak van de randstedelijke problematiek.

Het is vooral in hun ogen de eenzijdig op de Randstad gerichte aanpak van de bereikbaarheid die in een veel breder kader moet worden geplaatst. “De Randstad is immers geen eiland, maar is in haar functioneren nauw verweven geraakt met andere landsdelen. Vooral de relaties met andere Europese kerngebieden nemen in omvang en betekenis toe.” De vijf provincies spelen hierbij in hun visie als corridor een sleutelrol. Als zodanig pleiten zij voor een snel besluit over grootschalige infra-projecten als de HSL-Amsterdam-Arnhem-Twente-Berlijn, spoorverdubbeling Ede-Barneveld, opwaardering verbinding Maastricht-Luik en aanleg van de spoorlijn Antwerpen-Eindhoven.

Voor wat betreft de aanleg en verbetering van rijkswegen willen de provincies dat ontbrekende schakels op de A4 en de A15 met spoed worden aangelegd. Maar ook op de A1, de A12, de A2, de A76 en de A16 moet de komende jaren op diverse plaatsen de capaciteit worden uitgevoerd. “Waar mogelijk moet dit versneld gebeuren”, aldus de vijf provincies.

Onder druk

Overigens stellen de provincies vast dat het hoofdwegennet niet alleen onder druk staat door verkeer van en naar de Randstad. Brabant en Limburg krijgen ook veel verkeer tussen Belgie en Duitsland te verwerken. Met name op de A76 rond Eindhoven leidt dit volgens hen tot toenemende problemen. Door de ligging van de corridor-provincies is daarom ook een goede aansluiting op de wegennetten in de buurlanden van groot belang. “De enorme groei in het grensoverschrijdend verkeer zet de infrastructuur in de grensgebieden verder onder druk. Nu wreekt zich, dat de infrastructuur altijd sterk nationaal georienteerd is geweest, waardoor grensregio’s zich ‘met de ruggen naar elkaar’ ontwikkeld hebben. Soms ontbreken slechts enkele kilometers om de nationale wegennetten met elkaar te verbinden, zoals bij de A74 bij Venlo en de A68 bij Roermond”, aldus de provincies.

Regionale wegennet

Voorop staat dat moet worden voorkomen dat het verder vastlopende verkeer zich een weg naast naar het regionale wegennet. Dat daarvoor niet is toegerust en in veel gevallen nu al een hogere verkeersonveiligheid kent. De corridor-provincies dringen er daarom op aan de problemen op het hoofdwegennet steeds in samenhang met het onderliggende wegennet te bezien. De vijf provincies zeggen overigens uiterst terughoudend te zijn als het gaat om het uitbouwen van het regionale wegennet. “Wel zullen ook hier ontbrekende schakels ingevuld moeten worden, en zal de regionale bereikbaarheid van bijvoorbeeld bedrijventerreinen gegarandeerd moeten zijn.”

Reageer op dit artikel