nieuws

Kustbescherming duurder

bouwbreed

Na 2000 is de bijna f. 2 miljard die nu wordt uitgegeven aan zandsuppleties, niet voldoende voor de bescherming van de kust tegen afslag. Dit heeft alles te maken met zandverlies in dieper water (6 tot 8 meter), waardoor het fundament van de kust wordt aangetast. Momenteel onderzoekt Rijkswaterstaat hoe het zandverlies in dieper water het best kan worden gecompenseerd. Daarbij wordt overigens gedacht aan extra zandsuppleties.

Op dit moment wordt jaarlijks gemiddeld 6 miljoen kubieke meter zand aangebracht langs Neerlands stranden om de huidige kustlijn van circa 250 kilometer zoveel mogelijk te handhaven. Dit betekent niet dat op elk kustvak de exacte lijn gehandhaafd blijft. Verlies op een plek kan worden gecompenseerd op een andere plek.

Vanaf 1999 beginnen de werkzaamheden aan de uiterwaarden van de grote rivieren. Dit gebeurt in het kader van vergroting van de bergings- en afvoercapaciteit. Daarmee kunnen gevaarlijke hoogwaterstanden worden voorkomen of op zijn minst worden verminderd.

Reageer op dit artikel