nieuws

Geharmoniseerde norm bouwliften goederenvervoer komt in 1998

bouwbreed

De gebruikers van bouwliften voor goederenvervoer moeten vanaf 1 januari 1997 voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Tot nu toe staat daarin een minimum aantal veiligheidseisen. Eind volgend jaar dient een wijziging van deze richtlijn, in de Nederlandse wetgeving te zijn opgenomen. Het wachten is nog op een geharmoniseerde norm voor bouwliften voor goederenvervoer.

In zijn voordracht, tijdens de Komat themadag, over de regelgeving van goederenbouwliften zette de heer ir. W. Buitenhuis, coordinator technische dienst Aboma plus Keboma, de eisen en het gebruik ten aanzien van dit type lift alsmede de verschillende soorten keuringen van dit materieel op een rij.

Nieuwe bouwliften voor goederenvervoer moeten vanaf 1 januari 1995 zijn voorzien van een CE-markering en een verklaring van overeenstemming. De fabrikant moet tevens een technisch dossier ter beschikking stellen waaruit blijkt dat zijn product is vervaardigd volgens de Machinerichtlijn. Dit technisch dossier kan straks sterk worden vereenvoudigd wanneer de producent werkt volgens een geharmoniseerde Europese norm. Die is echter nog in de maak.De richtlijn 89/655EEG, Besluit Arbeidsmiddelen, verandert aan het einde van het volgende jaar in richtlijn 95/63/EEG.

Volgens de heer Buitenhuis verkeren twee normen momenteel in het eindstadium van de ontwerpfase. Het gaat hier om de Normen prEN 12158-1 en prEN 12158-2 respectievelijk voor bouwliften voor goederenvervoer met betreedbaar platform en met een niet betreedbare lastdrager. Verwacht mag worden dat in de loop van 1998 de definitieve versies kunnen worden gepubliceerd en mogelijk daarna worden geharmoniseerd.

Na de harmonisatie zullen twee soorten liften zijn te onderscheiden: bouwliften voor goederenvervoer zonder CE-markering, die voldoen aan de ‘oude’ norm NEN 1080 en de Richtlijn Arbeidsmiddelen en bouwliften voor goederenvervoer met CE-markering, die dan voldoen aan een geharmoniseerde norm.

Keuring

Voor bouwliften voor goederenvervoer gelden verschillende soorten keuringen en inspecties. De praktijk leert dat gebruikers van dit type lift in veel gevallen nog onvoldoende op de hoogte zijn, wanneer bepaalde controles dienen te worden doorgevoerd.

Een eerste keuring moet voor de eerste ingebruikname gebeuren. Periodieke keuringen moeten minstens eenmaal per jaar, en na een ongeval uitgevoerd worden door een deskundig persoon. Bijvoorbeeld iemand van een keuringsinstantie. Opstellingsinspecties, periodieke inspectie (afhankelijk van het gebruik) en dagelijkse inspectie voor de aanvang van de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een deskundige die met het materieel overweg kan en op de hoogte is van de omstandigheden.

Reageer op dit artikel