nieuws

Brabant wil f. 55 mln extra voor aanpak stad en dorp

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Brabant wil van het rijk f. 55 miljoen extra voor stads- en dorpsvernieuwing. Bovendien moeten nog 56.000 sociale huurwoningen worden aangepast om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Die periode vergt f. 300 miljoen. En dat geld moet in principe van de woningcorporaties komen.

Dit blijkt uit de door Gedeputeerde Staten gepresenteerde nota ‘Wonen in Brabant’. Die geeft aan dat 90% van de in 2005 benodigde woningvoorraad al is gebouwd. Concreet betekent dit dat weliswaar “nog fors gebouwd moet worden, maar dat tegelijk de bestaande woningvoorraad moet worden aangepast om aan te sluiten op de veranderde woningvraag”.

Die vraag verschuift steeds meer in de richting van de koopwoning. Uitbreiding van de woningvoorraad vindt de komende jaren vooral plaats op de Vinex-locaties, in en aan de grote steden. Dat heeft weer gevolgen voor de bestaande stad. Met name in de na-oorlogse wijken dreigt in delen van de voorraad leegstand en komt de leefbaarheid onder druk te staan.

Niet concurreren

Het laten slagen van het Vinex-beleid in samenhang met de stedelijke vernieuwing is de grootste opgave voor provincie en gemeenten: “Dat lukt alleen als de bouwopgave in en buiten de steden met elkaar in verband wordt gebracht. Voorkomen moet worden dat landelijke gemeenten en de steden met elkaar gaan concurreren.”

De grote uitdaging voor de landelijke gemeenten is volgens GS “het aanbrengen van meer differentiatie in de veelal eenzijdige woningvoorraad”. Daarnaast moet in de steden steeds meer aandacht gericht worden op het in stand houden van de betaalbare (sociale) voorraad en waarborgen van de kwaliteit van de woon-en leefomgeving.

Stads- en dorpsvernieuwing vormt een wezenlijke bijdrage aan het instandhouden en realiseren van vitale steden en dorpen: “Inventarisatie van projecten in de niet rechtstreekse gemeenten geeft aan dat de komende jaren nog veel werk aan de winkel is. Tot 2005 is f. 55 miljoen meer nodig.”

Volgens GS moet vooral beter voorzien worden in de woningbehoefte van ouderen. In de sociale huursector alleen al zullen 56.000 woningen moeten worden aangepast. Het gaat dan om ophogen van galerijvloeren, wegnemen van drempels in en buiten de woning etc.

Grote opgave

Voor de Brabantse woningcorporaties ligt hier “een grote opgave”. Het gaat om een investering van circa f. 300 miljoen. Gedeputeerde Staten vinden wel dat “deze opgave niet nog groter wordt”.

Onderzoek toont aan dat de corporaties in Brabant er financieel gelukkig niet slecht voor staan. “Dit vormt een gunstige startpositie”, aldus GS.

Zij zullen voorts in samenwerking met de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) stimuleren dat “ook de oudere bewoners van eigen woningen ertoe overgaan hun woningen beter geschikt te maken”.

Tot slot wordt de Brabantse gemeenten gevraagd meer gemengde bouwstromen uit te voeren en mogelijkheden voor verlaagde grondkosten te benutten.

Reageer op dit artikel