nieuws

‘Strategische visie’ gaat uit van harde afspraken

bouwbreed Premium

Overijssel kiest voor versterken vijf steden

Concentratie van woningbouw en bedrijfsterreinen in de vijf grote steden en tegengaan van suburbanisatie. Daarvoor kiezen de provincie Overijssel en de steden Enschede, Zwolle, Hengelo, Almelo en Deventer. In een gezamenlijke ‘Strategische visie’ kondigen ze aan om nieuwe en bestaande planvorming nauwer op elkaar te laten aansluiten. Bovendien zullen harde afspraken worden gemaakt over prioriteitstelling, programmering van projecten en bundeling van financiele middelen.

Provincie en steden zullen de komende 25 jaar hand in hand de ruimtelijke ontwikkeling sturen. Uitgangspunt is “behoud en versterking van de stedelijke vitaliteit”. Met andere woorden: het te voeren beleid is gericht op wonen en werken in de betrokken steden.

Het concentratiebeleid moet de steden in staat stellen hun centrumfunctie te blijven vervullen. Bovendien wordt het open Overijsselse land gespaard voor schadelijke ruimtelijke ingrepen.

Moed nodig

In de strategische visie erkennen provincie en vijf steden dat voor het welslagen van het beleid moed nodig zal zijn: “De steden moeten ingrijpende beslissingen over verstedelijking en infrastructuur niet uit de weg gaan. Zij moeten zorgen voor een goed woningbouwprogramma en daarbij rekening houden met zaken als actuele bestemmingsplannen, tijdige locatiekeuzes en marktgericht en duurzaam bouwen”.

Bovendien moeten de steden “hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden om de verstedelijking van het omliggende platteland tegen te gaan niet onderschatten”. Het concentratiebeleid lukt alleen als er “betere afstemming en aansluiting komen van het stedelijke en provinciale beleid voor volkshuisvesting, infrastructuur, bedrijfsterreinen en kantorenlocaties.

Provincie en steden moeten heldere, bindende afspraken maken: “Er mag geen sprake zijn van te vage formuleringen om zo keuzes en conflicten uit de weg te gaan. Dat geeft immers een groot risico op ontevredenheid bij de partners en onrendabele, op zich zelf staande investeringen.”

Volgens de strategische visie is binnen de steden zelf ruimte voor uitbreiding met nieuwe wijken, die een goede verbinding krijgen met de binnensteden. Maar veel aandacht moet ook worden besteed aan het herstructureren van de na-oorlogse wijken. Die krijgen een steeds eenzijdiger sociale structuur door het wegtrekken van mensen met enige financiele armslag naar de aantrekkelijke nieuwbouw.

Stadsuitleg

Provincie en de vijf steden in Overijssel hebben zich daarom gecommitteerd aan “een inspanning om deze tweede golf van de stadsvernieuwing en stedelijke vernieuwing vorm te geven”.

Door bundeling van financiele middelen en deze ook nog eens in te zetten binnen een integraal en op de lange termijn gericht kader (werkplannen, convenanten), kunnen provincie en steden “met dezelfde financiele inzet hogere rendementen behalen”.

Met name majeure projecten, waarvoor bundeling van geldstromen een vereiste is, komen “sneller en effectiever tot stand indien er sprake is van gezamenlijke en integrale investeringsstrategieen”. Dit zou ertoe kunnen leiden dat in een bepaald jaar niet alle steden een bijdrage uit een bepaalde financiele stroom ontvangen: “Immers, het effect van het als stad kunnen investeren van een groot bedrag ineens is niet te bereiken als elke stad elk jaar zijn deel krijgt.”

Reageer op dit artikel