nieuws

Privatisering infrastructuur bevordert doelmatigheid

bouwbreed

Hoogleraar staatshuishoudkunde Heertje en hoofddocent Kanning van de Universiteit van Amsterdam vinden dat het hoog tijd wordt om infrastructuur te privatiseren. Dat leidt tot doelmatiger aanleg en gebruik ervan. Daarbij gaat het om het mobiliseren van kennis en financiering.

In een artikel in de Staatscourant geven beide geleerden Rijkswaterstaat ervan langs, omdat die dienst in haar eigen wijsheid veel te veel langs geijkte patronen probeert de congestieproblemen op te lossen. Dit heeft volgens hen te maken met het feit dat de overheid aanleg, exploitatie en onderhoud van infrastructuur zalf in handen houdt.

Daarbij “hoort een ‘publiek kennispatroon, een verzameling inzichten, vooroordelen en vaardigheden, die blijft de publieke bureaucratie. Men meent dat men de nieuwe vraagstukken die zich voordoen, steeds op dezelfde wijze kan aanpakken.”

Hierdoor wordt volgens beiden een kunstmatige barriere opgeroepen bij het vinden van goede infrastructurele voorzieningen in Nederland. “De hardnekkige weigering van het departement de ramen open te zetten, vormt een grote schadepost voor de hedendaagse samenleving. Het departement hobbelt van po tot po binnen de hoge muren van het eigen kennisgebied, zonder dat van enige afstemming in ruimte en tijd sprake is.”

Vergezichten

Dit zal allemaal anders worden, zo menen Heertje en Kanning, als de kennis in private sector wordt gemobiliseerd. Dan worden nieuwe vergezichten geopend en wordt een veel hogere graad van doelmatigheid bereikt. Bovendien wordt beter aangesloten bij de behoefte van de burgers.

“Wij bepleiten het organiseren van het optimale mengsel van private en publieke kennispatronen bij het ontwikkelen en benutten van de infrastructuur als een samenhangend en consistent stelsel.”

Een soortgelijke redenering geldt volgens hen voor de financiering van infrastructuur. Door private financiering binnen te halen, kan betere infrastructuur tot stand worden gebracht dan nu wordt voorzien. Bovendien houden private partijen zich beter budgetbewaking en tijdplanningen.

“Het roer moet om in Nederland in die zin dat niet langer wordt geredeneerd vanuit het budget van minister Jorritsma, maar vanuit de behoefte aan het terugdringen van de verkleerscongestie op een milieuvriendelijke wijze. Daaruit vloeit een budget voort dat gedragen wordt door publieke en private partijen.”

Spaaroverschot

Zij wijzen erop dat er in Nederland sprake is van een excessief spaaroverschot zodat er sprake is van een zee aan middelen. Dan ligt het voor de hand die mede te gebruiken voor infrastructuur ter compensatie van het gebrek aan overheidsmiddelen.

Daarbij steekt het hen dat die middelen en private kennis nu wel in het buitenland worden ingezet voor de infrastructuur, bijvoorbeeld op Kennedy Airport in New York.

“De weerstand van Verkeer en Waterstaat tegen het begaan van deze weg berust op kortzichtig eigenbelang, gebrekkig inzicht en op een te gewillig oor voor private marktpartijen die op een onevenredig deel van de staaskas uit zijn”, zo menen de geleerden. Met dat laatste doelen zij op eerdere pogingen om private financiering voor infrastructuur van de grondte krijgen, waarbij de financiers vaak goudgerande garanties van het rijk wilden.

Reageer op dit artikel