nieuws

De Grave tevreden over resultaten van convenant Arbozorg blijft hoog op agenda in baggersector

bouwbreed

In de baggersector zijn de arbeidsomstandigheden blijvend hoog op de agenda gezet. Werkgevers tonen aanmerkelijk meer aandacht voor veiligheid en gezondheid. Van een slechte naleving van de regelgeving is geen sprake.

Dit blijkt uit de evaluatie van het Convenant Arbeidsomstandigheden Baggerbedrijf. De resultaten zijn door staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het convenant werd in april 1992 ondertekend door de ministeries van SZW en Verkeer en Waterstaat en sociale partners in het baggerbedrijf. Doel van de overeenkomst, die een looptijd had van vijf jaar, was het vinden van oplossingen voor vier hoofdproblemen: het werken met vervuilde specie, geluidsproblematiek, werktijdenproblematiek en algemene veiligheid.

Volgens De Grave zijn de doelstellingen van het convenant gehaald: “Dat is gebeurd door ruime inzet op het gebied van voorlichting, instructie en opleiding enerzijds en introductie van arbo-certificatie anderzijds.”

Opdrachtgevers

De staatssecretaris wijst er op dat opdrachtgevers een belangrijke rol zijn gaan spelen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden in de baggersector. Niet alleen als gevolg van het convenant, maar ook door de invoering van het Bouwprocesbesluit.

“Rijkswaterstaat heeft deze rol stevig ingevuld. Vanaf begin 1996 laat deze dienst opdrachten uitvoeren door baggerbedrijven die in het bezit zijn van een VCAB-certificaat (Veiligheids Checklist Aannemers Baggerbedrijf). Ook de gemeente Rotterdam heeft als grote opdrachtgever aangegeven in de geest van het convenant te zullen handelen. Bij de vooral kleinere opdrachtgevers wordt de toezichthoudende rol tot nu toe beperkt ingevuld”, stelt hij.

Nu de convenantsperiode is afgerond zal de arbozorg in de baggersector volgens De Grave niet mogen terugvallen. Hij kondigt aan dat de Arbeidsinspectie “daarom steekproefsgewijs zal blijven nagaan of de zorg voor de arbeidsomstandigheden in de baggerbedrijven op niveau blijft”.

Nog wel gebreken

Dat lijkt zinvol. Want de evaluatie heeft aangetoond dat, hoewel in het algemeen werkgevers veel meer aandacht hebben voor arbozorg, er toch ook nog wel gebreken zijn geconstateerd: “Zo worden in sommige gevallen regels overtreden op het terrein van werktijden (inclusief vaartijden), het werken in besloten ruimten, de signalering van schadelijk geluid en het onvoldoende dragen dan wel beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Verder wordt er nog niet zorgvuldig genoeg geopereerd met asbest en oplosmiddelen (in relatie tot besloten ruimten.”

De Grave is echter optimistisch over de arbozorg in de baggersector. Hij wijst er daarbij op dat “vrijwel alle hoofdaannemers zijn gecertificeerd en er steeds meer onderaannemers volgen die het VCAB-certificaat behalen”.

Bovendien zijn voorlichting en instructie door sociale partners “sterk geintensiveerd”.

Reageer op dit artikel