nieuws

Opknappen spoor rond Arnhem vergt f. 400 miljoen

bouwbreed

De knelpunten van het spoorwegnet in Arnhem inclusief het station zelf, moeten worden opgelost om het voorziene treinverkeer te ke verwerken. De totale kosten daarvoor bedragen zo’n f. 400 miljoen. De poen ke mogelijk in 2004 worden gerealiseerd.

Dit schrijft Railned in het jaarbericht 1996. In opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat verrichtte Railned Capaciteitsplanning een studie naar het spoorwegnet in en rond Arnhem. Daaruit blijkt dat gezien de ontwikkelingen op die lijnen zich knelpunten zullen voordoen. “Die knelpunten moeten worden opgelost om het voorziene treinverkeer te ke verwerken.”

Die knelpunten zijn de onvoldoende perronspoorcapaciteit van station Arnhem, de westzijde van Arnhem bij de splitsing van de spoorlijn richting Nijmegen en Utrecht en aan de oostzijde bij de splitsing Zevenaar-Zutphen.

Railned heeft hierbij verschillende scenario’s bekeken. Scenario’s waarin een hoofdgoederenvervoerstroom door Arnhem gaan blijken niet realistisch. In dat geval is de capaciteit van het spoorwegennet volledig benut en is er geen ruimte voor groei van het personenvervoer. Bovendien ontstaan grote problemen met geluidhinder. Oplossingen voor die problemen zijn er niet of nauwelijks.

De oplossing van de knelpunten moet volgens Railned worden gezocht in uitbreiding van de infrastructuur met een vierde perron in station Arnhem en vrije kruisingen in Arnhem West en Oost.

HST-Oost

Inmiddels blijkt ook de HST-Oost lichte vertraging opgelopen te hebben. Dit heeft te maken jet het opstellen van de richtlijnen. Die zullen pas in september worden gepubliceerd in plaats van in juni zoals aanvankelijk was verwacht.

Deze vertraging is een gevolg van de vele inspraakreacties (646) die nog verwerkt moeten worden. Ook het verwerken van het advies van de commissie voor de mer kost meer tijd.

Eveneens in september zullen de startnotities ‘verbetering spoorlijn Arnhem-Duitse grens’ voor de HST-Oost en Rail 21 en ‘A12 Ede-Duitse Grens’ worden gepubliceerd. Daarmee gaan de laatste twee stukjes van de HST-Oost en de A12 de formele fase in. Rond het jaar 2000 wordt het tracebesluit over deze poen verwacht. Het is daarbij de bedoeling dat de besluitvorming over beide spoordelen, dus het hele stuk Utrecht-Duitse grens, gelijktijdig zal plaatsvinden.

Reageer op dit artikel