nieuws

Herstructurering Noord-Hollandse bedrijfsterreinen vergt minstens f. 900 miljoen

bouwbreed

Wanneer alle als verouderd te beschouwen bedrijfsterreinen in Noord-Holland worden geherstructureerd, levert dat netto 251 hectare nieuw uitgeefbare locaties op. Maar dat vergt een dusdanig forse investering (minimaal f. 900 miljoen), dat de provincie besloten heeft tot een fasegewijze aanpak van de daarvoor in aanmerking komende terreinen. De komende vier jaar wordt daardoor 80 hectare gewonnen.

Herstructurering wordt door Gedeputeerde Staten (GS) zeer belangrijk gevonden: ‘Hierdoor ontstaat ruimte voor economische activiteiten, zonder dat daarvoor waardevolle groene gebieden aangetast hoeven te worden. Noord-Holland heeft voortdurend te maken met schaarse ruimte en een dreigend gebrek aan vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. Daarom moet gekeken worden naar de bestaande voorraad bedrijfsterreinen om hierin verbetering te brengen’.

Heidemij heeft vorig jaar in opdracht van de provincie Noord-Holland een inventarisatie gemaakt van de bedrijfsterreinen die verouderd zijn. Dat blijken er totaal 56 te zijn, met een oppervlakte van 2300 hectare netto: 40% van de voorraad bedrijfsterreinen in de provincie. De rest wordt nog niet als verouderd beschouwd.

Volgens Heidemij zou herstructurering 251 hectare netto nieuw bedrijfsterrein opleveren. Maar dat is een kostbare zaak. Van 30 terreinen is bekend hoeveel het aanpassen ervan gaat kosten. Dat bedrag is totaal f. 900 miljoen. En in veel gevallen zijn die kosten maar gedeeltelijk gedekt.

Bij 20 van de 56 onderzochte terreinen blijkt verplaatsing van bedrijven een knelpunt bij het uitvoeren van herstructurering. ‘Dit betekent dat voor een succesvolle aanpak voldoende gevarieerde uitplaatsingsruimte beschikbaar moet zijn’, aldus GS.

Moeizaam

Herstructurering van bedrijfsterreinen verloopt uiterst moeizaam. Volgens GS is dat begrijpelijk: ‘De gemeenten zijn als eerstverantwoordelijkheden vaak niet in staat poen te realiseren, omdat de middelen ontbreken en anderen (rijk, bedrijfsleven) ook niet bereid zijn de benodigde financien op tafel te leggen’.

De provincie wil wel een belangrijkere rol gaan spelen om tot herstructurering te komen. De schaarse ruimte in Noord-Holland dwingt haar daartoe. Voor de komende vier jaar hebben GS een beleidsprogramma opgezet, dat jaarlijks zeven vooronderzoeken en maximaal drie uitvoeringspoen mogelijk maakt.

Per jaar moet dat zo hectare nieuw bedrijfsterrein opleveren. Dat kost f. 20 miljoen. Over drie jaar gerekend vergt de herstructureringsoperatie dus f. 80 miljoen. Daarvan neemt de provincie f. 28 miljoen voor haar rekening. Samen met de gemeenten gaan GS zoeken naar de noodzakelijke aanvullende financieringsbronnen. Het rijk is daarbij nadrukkelijk in beeld ‘omdat het investeringen in de bestaande stad hoog in het vaandel heeft staan’. Maar GS verwachten ook bijdragen van het bedrijfsleven.

De provincie wil f. 14 miljoen uit de reguliere begrotingsmiddelen halen. Het restant (nog eens f. 14 miljoen) moet komen uit het budget ‘Voorwaarden Scheppend Beleid’ (VSB).

Reageer op dit artikel