nieuws

Toch nog compensatie voor Gronings binnenstadpo

bouwbreed

De gemeente Groningen krijgt halverwege dit jaar alsnog een compensatie voor het niet doorgaan (in 1996) van de rijksbijdrage voor het po ‘Binnenstad-beter’. De provincie heeft aangekondigd f. 1,2 miljoen te zullen overmaken. Dat geld is dan bestemd voor herinrichting van het Gedempte Kattendiep. Het is een van de vele infra-poen, waarvoor de provincie in 1997 subsidie verstrekt.

Dit valt op te maken uit een brief van Gedeputeerde Staten (GS) over het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer. In die brief geven GS aan, hoe de financiele middelen om de zogeheten ‘kleine infrastructuur’ worden verdeeld. Dankzij meevallers is het volgens het provinciale college mogelijk om een reserve-po (aanpak Kuijpersingel in Hoogezand-Sappemeer) aan de lijst van 1997 toe te voegen. Voor dit po uit de ‘bundel Veendam-Hoogezand-Groningen’ was aanvankelijk geen geld beschikbaar.

De provincie zal in 1997 totaal ruim f. 10 miljoen bijdragen in poen, die uiteenlopen van reconstructie-herinrichting van straten en kruispunten, aanleg van fietspaden en aanpak van kademuren. Bovendien zijn enkele projecten uit vorig jaar overgeheveld naar 1997. Daarmee zijn nog eens ettelijke miljoenen aan provinciale bijdragen gemoeid.

Een van die poen is de fietsroute Reitdiep. Dit jaar zal in het kader daarvan onder meer een tunnel onder de spoorlijn worden gerealiseerd.

De gemeente Groningen wil dit jaar slechts een klein deel van het Westerhaven-po uitvoeren. Het geld dat daardoor bespaard wordt, wordt gebruikt om de herinrichting van het Gedempte Kattendiep. De totale kosten daarvan belopen f. 3,1 miljoen.

De voor dit po aangekondigde compensatie van f. 1,2 miljoen komt beschikbaar uit ‘een vrijval van voor de gemeente Groningen bestemde vervoerregiogelden’.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels