nieuws

Raad van State kritisch over wijziging WRO

bouwbreed

De Raad van State staat enigszins kritisch tegenover de wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) waarin onder meer de artikel-19-procedure wordt veranderd. De raad vreest dat het loskoppelen van die procedure van de verplichting om op gemeenteniveau een ruimtelijk plan te maken, de status van het bestemmingsplan onduidelijk maakt.

In het advies over de wijziging van de WRO, die door minister De Boer naar de Tweede Kamer is gestuurd, schrijft de raad dat deze samen met eerdere wijzigingen de WRO tot een lappendeken van planprocedures maakt, waardoor het toch al gecompliceerde wettelijk ruimtelijk-ordeningssysteem er niet eenvoudiger en zeker niet inzichtelijker op zal worden. De raad vindt daarom dat een spoedige algehele herziening van de WRO noodzakelijk is met het oog op een door de regering te voeren ruimtelijk beleid.

Ook heeft de Raad kritiek op de nieuw voorgestelde artikel-19-procedure waarbij het een zelfstandige procedure wordt. Dat wil zeggen dat geen voorbereidingsbesluit voor wijziging van het bestemmingsplan of een herziening meer nodig is. “De raad constateert dat de status van het bestemmingsplan als het belangrijkste planologisch instrument op lokaal niveau onduidelijk zal worden. Weliswaar blijft het bestemmingsplan na toepassing van de artikel-19-procedure van kracht voor zover het geen betrekking heeft op het plandeel waarop de verleende vrijstelling betrekking heeft, maar de omvang van de vrijstelling of een reeks van vrijstellingen ke het bestemmingsplan in belangrijke mate uithollen.”

Daar komt nog bij dat het gemeentebestuur ook niet verplicht is om achteraf het bestemmingsplan aan te passen. De raad vindt dan ook dat de procedure dan op zijn minst gekoppeld zou moeten worden aan een gemeentelijk structuurplan, dat overigens niet verplicht is.

Indruk

Minister De Boer voelt daar echter niets voor. Zij vindt dat daardoor de indruk kan worden gewekt dat er sprake zou moeten zijn van vastgesteld ruimtelijk beleid in een gemeente waaraan de aanvraag om de realisering van een po moet worden getoetst. En dat was juist uitdrukkelijk niet de bedoeling van de wijziging van de artikel-19-procedure.

Wel gaat zij akkoord met een andere wijziging die de raad voorstelt om de beslissing over een artikel-19-procedure een bevoegdheid van de gemeenteraad te maken. Nu is dit een aan het college van B en W gedelegeerde bevoegdheid.

Reageer op dit artikel