nieuws

Haaglanden op zoek naar bouwruimte

bouwbreed

Het stadsgewest Haaglanden wil na 2010 op zoek naar aanvullende bouwruimte. Daarvoor komen in aanmerking verschillende locaties rond Pijnacker, Den Hoorn en na een herstructurering van de glastuinbouw ook het Westland. Deze locaties ke in totaal zeven- tot tienduizend woningen omvatten.

Dat stelt het dagelijks bestuur van het stadsgewest Haaglanden in de vrijdag gepresenteerde nota ‘Haaglanden, groene schakel in de Randstad’.

In deze als discussienota bedoelde rapportage schetst het stadsgewestbestuur de mogelijkheden om de woningvraag in de regio op de langere termijn op te vangen.

Met nadruk wordt vastgesteld dat boven de Vinex-taakstellingen tot het jaar 2005 er nog een restcapaciteit van tien- tot twaalfduizend woningen aanwezig Bovendien zijn volgens het stadsgewestbestuur de mogelijkheden van woningbouw in de steden door functieveranderingen groter dan is aangenomen. Er zouden in de periode tot 2020 op die plekken nog eens tien- tot vijftienduizend woningen extra ke verrijzen. Als kanttekening wordt hierbij wel geplaatst dat deze binnenstedelijke bouw door bodemsanering en ingewikkelde bouwpoen duur in ontwikkeling is. “Realisering is alleen mogelijk als het rijk extra financiele middelen beschikbaar stelt”, zo wordt in de discussienota dan ook nuchter vastgesteld.

Het stadsgewest gaat ervan uit dat er gezien het aanbod en de vraag zeker tot 2010 geen nieuwe locaties nodig zullen zijn. Dat komt pas, bij aanhoudende groei van de woningbehoefte, daarna weer aan de orde.

Voorstellen

Het dagelijks bestuur van Haaglanden zegt hiervoor dan verschillende mogelijkheden te zien:

ù Het vergroten van Pijnacker in oostelijke en westelijke richting;

ù Bouwen ten noorden van Pijnacker in aansluiting op het trace van de ZORO-lijn (Zoetermeer-Rotterdam-red);

ù De Harnaschpolder als uitbreiding van Den Hoorn;

ù Herstructurering van de glastuinbouw in het Westland en de Haagse randzone.

“Deze locaties ke in totaal zeven tot tienduizend woningen omvatten”, zo stelt het dagelijks bestuur vast. Overigens haast men zich door te vermelden dat een keuze uit deze verstedelijkingsopties nu nog niet hoeft te worden gemaakt. “De aanwijzing”, zo wordt in de rapportage benadrukt, “moet plaatsvinden in samenhang met de werkelijk optredende woningbehoefte en met besluiten over de aanleg van nieuwe infrastructuur.”

Uitzondering

Een uitzondering daarop wordt overigens gemaakt voor het Westland. Daarvoor wordt momenteel druk gesleuteld aan een herstructureringsoperatie voor de glastuinbouw in het kader van het Integraal Ontwikkelingsplan Westland (IOPW). Dat betekent dat extra woningbouw hier nog voor het jaar 2010 kan plaatsvinden.

Reageer op dit artikel