nieuws

Gekrakeel in Heerenveen over ‘zendmast’ Libertel

bouwbreed

Een zonder (bouw)vergunning door telecommunicatiebedrijf Libertel geplaatste antenneconstructie op een bestaande schoorsteen in Heerenveen is de inzet van bestuurlijk gekrakeel. Van Gedeputeerde Staten van Friesland en de Welstandscommissie moet de installatie worden verwijderd, maar B en W willen de gang van zaken alsnog achteraf legaliseren.

Peter Stuvel

Libertel is zoals bekend verwikkeld in een stevige concurrentieslag met Koninklijke PTT Nederland (KPN). En juist die strijd

op de telecommunicatiemarkt maakt de problematiek in Heerenveen extra pikant. Want KPN heeft reeds een vergunning van de gemeente ‘om in de directe nabijheid een mast op te richten ten behoeve van plaatsing van een antenneconstructie’. En de gemeente zou het liefst zien dat Libertel van die zelfde mast gebruik gaat maken. Maar die suggestie is door Libertel afgewezen. Het bedrijf houdt onverkort vast aan de antenneconstructie op de 27 meter hoge schoorsteen aan de Jagtlustweg en wil dat de gemeente daarvoor een bouwvergunning verstrekt.

De schoorsteen staat op een bedrijventerrein. Daarvoor geldt in het algemeen een maximale bouwhoogte van 10 meter. Maar vrijstelling tot maximaal 25 meter is mogelijk “mits daarmee het straat- en bebouwingsbeeld niet wordt aangetast”. Voor zend- en ontvangmasten hoger dan 15 meter moeten GS vooraf toestemming geven.

In de opvatting van B en W is er geen sprake van verstoring van het straat- en bebouwingsbeeld. Ze willen dan ook best een bouwvergunning verlenen. En wel door toepassing van artikel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening.

In verband daarmee wijst het provinciaal bestuur op een richtlijn die bepaalt dat KPN en Libertel gebruik moeten maken van elkaars opstelpunten “behalve wanneer dat technisch niet mogelijk is”. Voor de locatie-Heerenveen gaat die ontheffende clausule niet op.

Niet op KPN-mast

Libertel wenst echter onder geen beding op de KPN-mast te komen. Beide maatschappijen hebben weliswaar afspraken gemaakt over gemeenschappelijk gebruik van te bouwen masten. Maar ze ke elkaar ook weer eenvoudig van de mast stoten als ze zelf die ruimte nodig hebben. Dus opereren ze liever afzonderlijk. En daarvoor tonen B en W begrip. Het betekent in dit specifieke geval dat Libertel over enige tijd de constructie van de schoorsteen moet halen, met de nodige kosten zal moeten verplaatsen, voor het gebruik van de KPN-mast eveneens veel geld moet betalen en tenslotte in “een onzekere situatie komt omdat KPN het bedrijf ieder moment weer van de mast kan afgooien”.

Daarom voelt het college ervoor een bouwvergunning te geven voor de huidige oplossing van Libertel. Maar dat gaat de Welstandscommissie weer te ver: “Die constructie geeft een onevenwichtig topzwaar beeld en veroorzaakt een wezenlijke aantasting van het aanzien van de schoorsteen.” Voorgesteld wordt ‘Spriet en ringen’ in elk geval weg te laten.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Libertel wil de antenneconstructie op de 27 meter hoge schoorsteen handhaven. De gemeente is bereid, dwars tegen de visie van provincie en welstandscommissie, die situatie te legaliseren. Foto: Persbureau Noord-Oost

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels