nieuws

Friesland werkt aan plannen voor woningverbetering

bouwbreed

De provincie Friesland werkt aan een plan van aanpak voor herstructurering van de bestaande woningvoorraad. Dit moet de verloedering van woonwijken tot staan brengen. Het plan zal eind dit jaar worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten (GS). De eerste poen komen al in 1998 in uitvoering.

In feite beoogt de provincie met deze beleidslijn twee vliegen in een klap te slaan. In de eerste plaats wordt verpaupering tegengegaan door in bestaande wijken woningen te verbeteren, te slopen en (vervangende) nieuwbouw te plegen. Maar op de tweede plaats wordt op die manier de druk op nieuwe uitleggebieden verminderd.

Volgens GS heeft zo’n aanpak bovendien een niet onbelangrijk economisch neveneffect: “Woonpromotie en woon-zorgpoen ke extra inwoners opleveren, die niet alleen extra koopkracht maar ook extra werkgelegenheid in de zorg en een steviger draagvlak voor voorzieningen ke betekenen”.

Geld gereserveerd

Uit de deze week door GS gepresenteerde ‘Perspectiefnota 1998’ blijkt, dat inmiddels voor de jaren 1997 en 1998 in totaal f. 850.000 is gereserveerd.

Het geld is voor een deel bestemd voor het opstellen van een plan van aanpak. De rest moet dienen als stimulering voor het op gang brengen van concrete projecten. Een aantal daarvan verkeert qua voorbereiding reeds in een vergevorderd stadium.

Aan de hand van het plan van aanpak worden prioriteiten gesteld. Daarbij moet ook duidelijk worden of wellicht een meerjarenprogramma noodzakelijk is. De provincie kan dan in haar eigen huishoudboekje rekening houden met financiele claims na 1998.

Wat betreft in voorbereiding zijnde poen voor volgend jaar wijst GS op “integrale aanpak ter bestrijding van de leegstand in Dongeradeel” en “een aanpak voor het stadsgewest Leeuwarden”.

Reageer op dit artikel