nieuws

VGBouw pleit voor ruime verdubbeling van bouwopgave

bouwbreed

In de periode 2005-2010 moeten er 249.000 woningen meer worden gebouwd dan het ministerie van VROM wil. In de actualisering van de Vinex stelt VROM dat de bouw van 226.000 woningen voldoende is om het woningtekort weg te werken. VGBouw noemt dit aantal echter volstrekt onvoldoende omdat het ministerie voorbij gaat aan de kwalitatieve woningbehoefte.

Ir. W. Schrieks, secretaris woningbouw, kwaliteitszorg en informatisering van de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid noemt het een dogma dat VROM steeds met begrippen als ruimtegebrek en ruimtenood schermt als het gaat om de woningbouwopgave. “Er is helemaal geen ruimtegebrek. Dat is onzin. Overal kan nog makkelijk worden gebouwd. Zeker in combinatie met het realiseren van bossages krijg je goed gedoseerde woonwijken die door stedenbouwkundigen ke worden vormgegeven. Ruimtegebrek is een fictie die door het ministerie wordt ingegeven om de woningbouw te blijven sturen.”

Hij zegt dat in een toelichting op de reactie die VGBouw heeft opgesteld over de het rapport ‘actualisering Vierde Nota’. Een reactie die er niet om liegt. Zo wordt de door VROM voorgestelde bouwopgave als volstrekt onvoldoende bestempeld. Volgens VGBouw gaat het ministerie met een bouwprogramma van 226.000 woningen in vijf jaar tijd, volstrekt voorbij aan andere berekeningen en marktonderzoeken. Zo kwam eind vorig jaar het Centraal Planbureau (CPB) nog met de rapportage ‘Omgevingsscenario lange termijn verkenning 1995-2020’ naar buiten waarin werd gesteld dat er in de periode 2005 tot 2010 jaarlijks 35.000, 55.000 of 95.000 woningen moeten worden gebouwd. “Wij ke ons in die aantallen vinden”, zegt Schrieks, “en gaan dan zelfs op de hoogste aanname van ruim 475.000 woningen zitten.”

Schril contrast

Dit aantal staat niet alleen in schril contrast met de VROM-rapportage, ook is het in tegenspraak met de woorden van staatssecretaris Tommel dat de woningbehoefte fors aan het dalen is. Dat zei de bewindsman onlangs nog bij het slaan van de eerste paal op de Haaglandse bouwlocatie Ypenburg. In het eerdaags te presenteren woningbehoefteonderzoek zou Tommel dit met cijfers onderbouwen. Schrieks: “Het is gewoon onzin. Kijk, natuurlijk wanneer je ervan uitgaat dat iedereen op een bepaald moment gehuisvest is, dan heeft Tommel gelijk. Maar daarmee wordt dus uitsluitend rekening gehouden met de kwantitatieve groei van de woningbehoefte en niet de kwalitatieve. Dat betekent dus dat de behoefte aan een luxe bungalow in Amsterdam tegen een goedkope leegstaande flat in Delfzijl wordt weggestreept. Maar zelfs op basis van deze, in wezen absurde, veronachtzaming van de kwalitatieve woningbehoefte is de in de actualisering voorgestelde productie van 226.000 woningen nog te laag.” VGBouw vindt verder dat de ruimte voor woningbouw moet worden gereserveerd. “Stel vast waar de uitbreidingen gerealiseerd moeten worden en bepaal vervolgens welke compensatie de natuur moet krijgen.

Mocht dan op basis van een gewijzigde marktomstandigheid woningbouw iets teruglopen dan kan je een dergelijke locatie in de wacht zetten. Je hebt de ruimte dan in ieder geval achter de hand. Want bedenk, ook al komt er een dip zoals sommige zeggen te verwachten, de woningmarkt komt die altijd weer te boven. Kijk maar naar wat er met de markt gebeurd is toen hij eind jaren zeventig was ingestort. Langzaam maar zeker klom de woningbouw toch ook weer omhoog naar het peil waar die nu op zit.”

Gevolgen

Het geen gehoor geven aan kwalitatieve woningbehoefte heeft volgens Schrieks duidelijke gevolgen voor de woningmarkt. “Het betekent dat de druk op de woningmarkt hoog blijft. Gewenste woningen blijven immers schaars. Dat wordt bewust zo gehouden.”

Of de kritiek van VGBouw op de rapportage gehoor vindt zegt Schrieks op de korte termijn te betwijfelen. “Waar we over praten, 2005, is voor kamerleden nog zover weg. Veel zijn er dan niet eens meer bij. En gemeente die nu nog ke bouwen hebben er op de korte termijn geen last van. Alleen de Groene Hart-gemeenten die nu al zuchten en zien dat een knellend bouwbeleid enorme gevolgen heeft, weten waar we het over hebben. En alle gemeenten krijgen daar straks mee te maken omdat er harde grenzen door VROM worden getrokken. Maar eens zal duidelijk worden dat we gelijk hebben”, aldus de VGBouw-secretaris.

Reageer op dit artikel