nieuws

Conferentie pleit voor immobilisatie afvalstoffen

bouwbreed Premium

Tijdens een conferentie bij de CUR te Gouda hebben vertegenwoordigers van de politiek, het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheden gepleit voor het oprichten van een servicecentrum voor immobilisatie van afvalstoffen. Zo’n centrum zou te vergelijken zijn met het bestaande Servicentrum voor Grondreiniging (SCG).

Immobilisatie is het zodanig behandelen van afvalstoffen, dat verontreinigingen zich nauwelijks meer verspreiden. Er zijn verschillende methoden, zoals het insluiten door verglazing bij zeer hoge temperaturen, of het toepassen van koude chemische technieken. Voorbeelden zijn het verwerken van afvalstoffen in vliegas, of het ‘opbergen’ van metaalhoudend afval in organisch verontreinigd baggerslib.

Het milieurendement van immobilisatie is dikwijls hoger dan van het verbranden of storten van afvalstoffen. Daarom zou niet alleen gekeken moeten worden naar de mate waarin vervuilde stoffen gereinigd ke worden (zoals nu gebeurt bij het Servicecentrum voor Grondreiniging), maar ook naar de mogelijkheid van immobilisatie. Een deel van de afvalstoffen is te immobiliseren, maar die keuze wordt op dit moment nog door de regelgeving geblokkeerd. Zelfs als immobilisatie aantoonbaar beter is voor het milieu, wordt er geen vergunning voor verleend. Men is dan gedwongen tot een alternatief, dat het milieu per saldo meer belasten.

Proefpoen

De conferentie werd geleid door drs. J.S.J. Hillen, Tweede Kamer-lid voor het CDA. Hij vatte de resultaten van de conferentie samen. De CUR gaat een servicecentrum voor immobilisatie voorbereiden, er wordt een aantal pilotpoen opgezet en de Tweede Kamerfractie van de VVD en het CDA zullen zich sterk maken voor een wijziging van de regelgeving, zodat immobilisatie een reele optie wordt.

Dr. J.H. Klein Molekamp, lid van de Tweede Kamer voor de VVD: “De beste ‘timing’ hiervoor is in het najaar, in verband met de nota Milieu en Economie. We moeten een aantal proefpoen mogelijk maken, die direct onder de verantwoordelijkheid van VROM vallen.” Ir. K.A. Poortman van De Vries en Van de Wiel Beheer BV benadrukte de noodzaak van demonstratiepoen: “Het bevoegd gezag is nauwelijks op de hoogte van de mogelijkheden van immobilisatie. De vergunningverleners moeten het zien en ervaren. Het moet geen papier blijven.”

Mentaliteitsverandering

Tijdens de conferentie werden verschillende factoren genoemd, die de toepassing van immobilisatie belemmeren. Het woord is nog te zeer onbekend en wordt vaak verkeerd begrepen. Er bestaat teveel angst voor chemie, die meer als veroorzaker dan als oplosser van problemen wordt gezien. Er is een mentaliteitsverandering nodig. Maar bovenal is de regelgeving veel te strak, hij biedt geen enkele ruimte voor experimenten en werkt dikwijls contraproductief. Het komt voor dat de gekozen oplossing meer milieubelastend is, dan de vervuiling zelf. Voorbeelden zijn het transport van vervuilde grond over grote afstanden naar een stortplaats, of de export van vliegas met een bepaalde verontreiniging naar Duitsland.

Om verschillende oplossingen met elkaar te ke vergelijken, zijn Life Cycle Analyses (LCA’s) nodig. “Het begrip LCA komt in de regelgeving echter in het geheel niet voor”, aldus A. van Doezelaar, directeur van BAG BV te Maastricht. Hij hield een krachtig pleidooi voor de oprichting van een servicecentrum voor immobilisatie en wees op het belang van een goede kwaliteitsborging.

Reageer op dit artikel