nieuws

AVBB wil procedures in elkaar schuiven Oplossing van knelpunten vraagt om snelle besluiten

bouwbreed Premium

“De samenleving vraagt om investeringen die de huidige en toekomstige knelpunten oplossen. Of nog beter: die de knelpunten voor zijn.” Aldus AVBB-voorzitter L.C. Brinkman op het jaarlijkse congres van zijn organisatie. Er zijn volgens hem meer dan genoeg plannen, maar het ontbreekt aan daadkracht. De ruimtelijke ordening komt te versnipperd tot stand, terwijl de vele en verschillende procedures om tot uitvoering van plannen te komen veel te veel tijd in nemen.

uGerrit van Oosten

Als vandaag de Nieuwe Kaart van Nederland uitkomt, zal menigeen versteld staan van wat er allemaal aan concrete plannen voor ons land bestaan. En mogelijk komt men ook tot de conclusie dat men om een aantal redenen meer ondergronds en in zee zal moeten gaan bouwen, aldus Brinkman.

Zijn grote bezwaar is niet dat er te veel wordt gebouwd – overigens op initiatief van investeerders en niet zo zeer van de uitvoerende bouw- maar dat die plannen te lang plannen blijven. “Het ruimtelijke ordeningbeleid, dat een goede verdeling tussen werken, wonen en recreeren mogelijk moet laten blijven, is veel te veel versnipperd. Er is geen sprake van een integrale visie op de inrichting van Nederland.”

Procedures na elkaar

Een tweede probleem waar de bouw tegen aan loopt is de snelheid, juister nog het ontbreken ervan, waarmee procedures worden afgehandeld. Bovendien bestaan ze in soorten: startnotities, planologische kernbeslissingen, een tracewet, milieu-effectrapportages en andere besluiten, die allemaal na elkaar worden genomen. Wijzigingen als gevolg van inspraak maken het nodig dat bij nieuwe plannen weer van voor af aan dat besluitvormingsproces moet worden genomen.

En als er dan uiteindelijk is beslist, vloeien uitvoeringsvergunningen zoals een bouwvergunning niet automatisch daaruit voort, maar wordt ook daarop weer inspraak toegestaan, aldus Brinkman.

Hij pleitte op zijn congres voor het elkaar schuiven van procedures, zodat belangenafweging verzekerd kan blijven en desondanks twee tot vier jaar kan worden gewonnen op de nu ‘gebruikelijk’ genoemde termijnen.

Niet wachten

Brinkman heeft het de minister-president bij gelegenheden ook wel verteld, maar het tegendeel van snelle beslissingen lijkt het gevolg te zijn. Er komen weer nieuwe procedures bij als een nut- en noodzaakdiscussie. Het kabinet zou er volgens Brinkman beter aan doen zelf besluiten te nemen in plaats van die te laten liggen tot een tweede kabinetsformatie. Dan kan daarop de inspraak vormen, die hij gehandhaafd wil zien, gevolgd door een snel besluit of uitvoering kan plaatsvinden of niet.

Brinkman maakte geen geheim van de visie van de uitvoerende bouw waar het met die veelheid aan plannen naar toe moet. Die is voorstander van het concept van corridors. Kilometers brede linten, waarin alle maatschappelijke functies tot hun recht ke komen: natuurontwikkeling, recreatie, wonen, werken en infrastructuur. Corridors zoals die van Amsterdam via Rotterdam, Breda naar Antwerpen of de route van Rotterdam via Tilburg en Eindhoven naar het Oosten.

Nu de economische groei ons land in staat stelt veel van de gewenste ontwikkelingen financieel te realiseren, is er volgens Brinkman alles voor te zeggen van alle partijen meer daadkracht te vragen.

Reageer op dit artikel