nieuws

VROM-raden: ‘Nieuwbouw moet energieneutraal’

bouwbreed

Nieuwbouwwijken en utiliteitsgebouwen moeten rond 2020 energieneutraal worden gebouwd. Daartoe is het nu al nodig zodanig te bouwen dat eenvoudig nieuwe energietechnieken in te bouwen zijn. Nu al moet een groter aantal proefpoen en experimenten met duurzame energiebronnen worden genomen.

In een gezamenlijk advies over duurzaam bouwen aan staatssecretaris Tommel schrijven de Raad voor de Volkshuisvesting, de Raad voor het Milieubeheer en Raad voor de Ruimtelijke Ordening dat de overheid samen met de energiesector, de bouw en lagere overheden plannen moet opstellen voor de invoering van duurzame energie.

Daarbij moet zelfs worden overwogen het gebruik van duurzame energiebronnen zoveel mogelijk verplicht te stellen bij nieuwbouw en renovatie. Daardoor moet het gebruik ervan in 2020 of zoveel eerder als mogelijk gemeengoed zijn.

Samen met aangescherpte normen voor energiebesparing moet dit leiden tot tot de realisatie van energieneutrale wijken en utiliteitsgebouwen. Dat wil zeggen dat daarin over het gehele jaar genomen evenveel energie wordt geproduceerd als er wordt gebruikt. Een voorbeeld van een woning waar dit al het geval is, staat in Zandvoort.

De drie raden vinden dat er veel meer moet gebeuren dan nu in de huidige Vinex-plannen is voorzien op dit gebied.

De doelstellingen voor 2020 houden in dat er bij ongeveer 1 miljoen woningen zonneboilers, bij 1 miljoen woningen warmtepompen en bij nog eens 1 miljoen woningen foto-voltaische (PV) zonnecellen gerealiseerd moeten zijn. Dit houdt in dat – afhankelijk van de combinaties van installaties en de capaciteit ervan – er de komende 25 jaar 1 tot 3 miljoen woningen moeten worden voorzien van zonneboilers, PV-zonnecellen en/of warmtepompen. Dit alles betekent op kortere termijn 2 tot 10% hogere investeringen.

Randvoorwaarde

Om dit te bereiken stellen de Raden als randvoorwaarde dat een groter aantal proefpoen en experimenten met duurzame energiebronnen noodzakelijk zijn.

Ook zal in de bouw nu al rekening gehouden moeten worden met toekomstige aanpassingen als het later inbouwen van zonnecellen in daken en gevels. Daarvoor is tevens de orientatie van gebouwen op de zon van belang.

De raden noemen dit anticiperend bouwen, hetgeen zij een betere term vinden dan de nu gebruikte term flexibel bouwen. Ook de hoofdplanstructuur voor energie zal bij voorbaat al geschikt moeten zijn voor aanpassingen. Het op een later tijdstip inpassen van nieuwe voorzieningen is in de praktijk veelal technisch onmogelijk of zeer duur. Daarom moet in de ontwerpfase van de infrastructuur al rekening worden gehouden met de aanleg van onder meer kabelgoten, buitenpandige ruimte voor huisinstallaties en mogelijkheden voor lage-temperatuurverwarming.

Materialen

De Raden vinden verder dat het gebruik van materialen sterk moet worden beperkt. Binnen 10 tot 15 jaar zal hieraan vorm moeten worden gegeven door de ontwikkeling van nieuwe bouwconcepten. Zij bevelen aan hiervoor een speciaal innovatieprogramma op te zetten.

Ook zullen er in de toekomst nog alleen materialen mogen worden gebruikt die of hernieuwbaar zijn (hout) of zeer goed herbruikbaar. Volgens de Raden is dat al op zeer korte termijn mogelijk.

In 2020 moet de meerderheid van de gebruikte materialen lage emissies en geluidhindereffecten hebben. Ook hiertoe zal een innovatieprogramma moeten worden opgezet waarmee alternatieven ontwikkeld worden voor materialen die op meer duurzaamheidsaspecten negatief scoren. De Raden vinden dat er op dit gebied prestatie-eisen in het Bouwbesluit moeten worden opgenomen.

De Raden gaan ervan uit dat de extra kosten van duurzaam bouwen door de gebruikers moet worden opgebracht. Wel zal de rijksoverheid investeringen in duurzaamheid extra stimuleren door bijvoorbeeld groen beleggen te promoten en/of tijdelijk premies te geven.

Zij verwachten dat de baten van duurzaam bouwen op de langetermijn groot zijn. Het probleem is echter dat niet alle baten van duurzame investeringen bij de investeerders terugkomen. Daarom moet de overheid methoden ontwikkelen waardoor de kosten en baten beter over de verschillende partijen verdeeld worden.

Reageer op dit artikel