nieuws

Groene-Hart-gemeenten willen af van contingenten

bouwbreed Premium

Gemeenten in het Groene Hart zitten wat betreft de woningbouw in een te strak keurslijf. Door het bouwen slechts zeer mondjesmaat toe te staan, dreigen kernen zelfs te verpauperen. De drie volkshuisvestingswethouders van de gemeenten Jacobswoude, Liemeer en Nieuwkoop willen daarom af van vaste contingenten. Zij stellen voor kwaliteitscriteria te ontwikkelen waaraan bouwplannen ke worden getoetst.

In een open brief aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer stellen de drie wethouders dat het niet meer mogen bouwen voor veel gemeenten in het Groene Hart meer dan verstrekkende gevolgen heeft. “Het grote gevaar is dat bestaande kernen verpauperen, dat er vergrijzing optreedt zonder dat de bestaande woningvoorraad op de specifieke behoefte van deze groep is afgestemd en er zeer veel voorzieningen op de tocht komen te staan. Het beleid vormt een bedreiging voor de leefbaarheid van de kernen”, aldus de de wethouders in de brief.

Kern

De kern van het probleem is in hun ogen dat het huidige Groene-Hart-beleid stoelt op zowel het trekken van contouren rond gemeenten als het vaststellen van contingenten. “Deze dubbele sturing leidt ertoe dat het open landschap in tact blijft, maar heeft tevens bevriezing van ontwikkelingen binnen bestaande kernen als negatief effect.”

Voorgesteld wordt naast het voeren van een contourenbeleid een aantal kwaliteitscriteria te ontwikkelen waaraan woningbouwplannen ke worden getoetst. Daarbij denken de drie gemeentebestuursleden aan criteria als de verbetering van stedenbouwkundige eb architectonische kwaliteit, ruimtebesparend bouwen, bouwen voor de eigen inwoners en het bevorderen van doorstroming. Het opstellen van contingenten moet dan wel worden afgeschaft.

Rondetafelgesprekken

De open brief van de wethouders C. de Lange van Jacobswoude, drs. J.A.G. Aartman van Liemeer en P.G.W. Groen van Nieuwkoop vormt de opmaat voor de komende rondetafelgesprekken over de Randstadnota. Deze gesprekken van de Vaste Kamercommissie van VROM staan voor volgende week dinsdag en woensdag op het programma.

Reageer op dit artikel