nieuws

Bijtelling auto echtpaar

bouwbreed

Mijn vrouw en ik delen een auto van de zaak. Wij zijn beiden bij dezelfde BV in loondienst. Hoe zit dat nu met de 20% bijtelling in de aangifte inkomstenbelasting? Bij een letterlijke interpretatie van de wet komt dat ieder van u jaarlijks op een bijtelling van 20% van de cataloguswaarde inclusief BTW te staan.

Als echtpaar met een gezamenlijk huishouden en een auto van de zaak van f. 50.000 zou u met een gezamenlijke bijtelling van 2 x 20% = f. 20.000 te maken krijgen. In de 50% IB-schijf komt dat neer op f. 10.000 belasting per jaar.

Dat vinden zowel het Gerechtshof als de Hoge Raad een beetje te gortig. In uw situatie hoeft u gezamenlijk maar eenmaal een bijtelling te doen. De rechter heeft daarbij tevens bepaald dat geen toedeling naar werkelijk gebruik mag plaats vinden. Dat zou in de 60% IB-schijf van een van u beiden een extra fiscaal voordeeltje geven. De rechter heeft een heel eenvoudig Salomonsoordeel geveld. Ongeacht het feitelijk gebruik van de auto van de zaak en ongeacht het inkomen moet de bijtelling worden gedeeld. Bij de auto in het rekenvoorbeeld krijgen beide echtelieden met een bijtelling van – 5000 voor privegebruik te maken.

Eigen bijdrage

Soms komt de Hoge Raad met hele ingewikkelde oplossingen over bijtellingskwesties van auto’s. In april 1996 ging het om de vraag hoe de eigen bijdrage van een werknemer in de aanschaf van de auto van de zaak in zijn bijtelling van zijn IB-aangifte moet worden verwerkt.

De werknemer mag een auto van de zaak kopen voor f. 28.000. Maar de werknemer heeft liever een auto van f. 42.000, en hij spreekt met zijn werkgever af dat hij zelf het verschil van f. 14.000 bijpast. Over welk bedrag loopt nu de bijtelling van 20% voor de werknemer?

Tot voor kort gold in deze situatie de regel dat de werknemer 20% van f. 42.000 (= f. 8400) als bijtelling moet opgeven en daarvan eenvijfde deel van de eigen bijdrage mag aftrekken (= – 2800). Per saldo bedraagt de bijtelling dus f. 5.600. Na 5 jaar is de eigen bijdrage opgesoupeerd.

De Hoge Raad is op dat regime teruggekomen en vindt nu dat de werknemer die zelf een bedrag in de aanschaf van zijn auto stopt het aantal privekilometers en zakelijke kilometers moet administreren.

Jaarlijks mag de werknemer vervolgens naar rato van het zakelijk- en privegebruik een bedrag aftrekken van de eigen bijdrage op zijn bijtelling. Werknemers in deze situatie ontkomen er niet aan een kilometeradministratie bij te houden.

Hoe de fiscus vervolgens die kilometeradministraties moet controleren heeft de Hoge Raad er niet bij verteld. Stel dat de werknemer in het rekenvoorbeeld jaarlijks 10.000 zakelijk en 20.000 privekilometers rijdt. Dan mag hij slechts eenderde deel (= – 933) van f. 2800 van zijn bijtelling aftrekken. Hij heeft een fiscaal nadeel van circa f. 900 per jaar.

Dat is te voorkomen door met de werkgever af te spreken dat hij de auto volledig (inclusief de extra f. 14.000) financiert. De werknemer betaalt vervolgens de eigen bijdrage (= f. 14.000) in 5 jaar terug aan zijn werkgever. Deze maandelijkse eigen bijdrage die de werknemer aan zijn werkgever betaalt, mag de werknemer wel aftrekken van zijn 20%-bijtelling in zijn IB-aangifte.

Voor vragen over accountancy en belastingzaken kunt u bellen met Paul Schol, Moret Ernst en Young Bouw en Onroerend Goed, Arnhem, tel. 026 – 32 09 561.

Reageer op dit artikel