nieuws

Aantal hypotheken flink toegenomen

bouwbreed

Over de eerste tien maanden van vorig jaar zijn er bijna vijftig procent meer nieuwe hypotheken op woningen ingeschreven dan in dezelfde periode van vorig jaar. Bij andere onderpanden was de groei veel minder groot.

Het aantal nieuw ingeschreven hypotheken op woningen bedroeg tot en met oktober ruim 430.000 stuks. Dat was 45% meer dan over januari/oktober van 1995. Het bedrag dat hiermee gemoeid was beliep ruim f. 66 miljard (+47%).

Hieruit volgt dat het gemiddelde bedrag per hypotheek nauwelijks is gestegen. Dat is op het eerste gezicht opmerkelijk, want op de bouwmarkt voor koopwoningen is in die tijd toch een flinke verschuiving opgetreden naar de duurdere sectoren, terwijl alle prijzen op de markt zijn gestegen. Het gemiddelde hypotheekbedrag blijft echter gelijk op rond anderhalve ton.

Het gros van de nieuwe hypotheken heeft betrekking op verkopen binnen de bestaande voorraad en (relatief kleine) tweede hypotheken. Nieuwe 100% hypotheken op nieuwbouwwoningen vormen maar een kleine minderheid van het totaal.

De woningen vormen het leeuwendeel op de hypotheekmarkt, maar de andere onderpanden zijn toch niet te verwaarlozen. Het betreft hier in totaal bijna 24.000 krediethypotheken en zo’n 16.000 hypotheken ter zekersteling van geldlening, voor een totaalbedrag van ruim f. 30 miljard. Daarnaast zijn er nog een paar duizend trusthypotheken, die we hier verder buiten beschouwing laten. Zowel aantal als bedrag hiervan zijn overigens fors afgenomen.

Er worden verschillende onderpanden onderscheiden. Dit zijn landelijke eigendommen, combinaties woonhuis/bedrijfspand, bedrijfspanden en voor bouwgrond bestemde percelen. Bij de landelijke eigendommen zullen we niet te lang stil staan. Het aantal ervan is wat gedaald en het totaal bedrag is licht toegenomen. Voor de bouw zijn de andere onderpanden meer interessant.

Combinaties

Het aantal hypotheken op dit soort onderpanden is met 18% gestegen, het totaal bedrag zelfs met 31%. Bij de krediethypotheken is het gemiddelde bedrag met 12% toegenomen tot f. 716 duizend, bij de geldleningen bedroegen deze cijfers resp. +8% en f. 383 duizend. Het gemiddelde bedrag voor het totaal van beide soorten hypotheken nam met 11% toe tot f. 617 duizend. Bij dergelijke stijgingen mag men ervan uitgaan, dat er heel wat verbouwingen op de bouwmarkt zijn verschenen.

De stijging van het aantal hypotheken op bedrijfspanden was wat minder groot (+11%), maar het bedrag nam met bijna evenveel toe als dat bij de combinaties (+29%). Het gemiddelde bedrag is dan ook veel groter geworden.

Bij krediethypotheken bedroeg dat gemiddelde ruim twee miljoen (+12%), bij de geldleningen was het met maar liefst 38% gestegen tot bijna f. 1,3 miljoen. De toeneming (+16%) van het gemiddelde bedrag tot f. 1,855 miljoen voor beide soorten hypotheken tezamen was het hoogste van alle onderpanden in het overig OG.

Ook hier zal een flink deel van de opgenomen geldmiddelen waarschijnlijk worden gebruikt om verbouwingen of uitbreidingen te financieren. De economie is weer wat aangetrokken, en dat is bij dit soort cijfers goed te merken.

Bouwgrond

Tal van bouwondernemers en ontwikkelaars hebben, net als beleggers, op toekomstige bouwlocaties grondposities ingenomen. Nog steeds worden er gronden verkocht. Deze transacties worden deels met eigen geld gefinancierd, deels met geleend geld. Nu de realisatie van de plannen op verschillende plaatsen minder snel verloopt dan aanvankelijk gedacht, wil zo’n grondpositie financieel nog wel eens gaan knellen.

Gelukkig kunnen aangekochte gronden weer als onderpand dienen voor lening of krediet. Dit laatste blijkt dan uit de bewegingen in deze statistiek. Het totaal aantal hypotheken op bouwgronden is met 13% toegenomen tot 15.344 stuks, het bedrag steeg nog sterker (+19%), tot ruim vijf miljard gulden. De gemiddelde bedragen zijn derhalve nog iets gestegen, nl. met 5% tot f. 327 duizend.

Er is een lichte accentverschuiving te constateren van krediet- naar leninghypotheek. De laatste steeg met 15% (aantal) resp. 24% (bedrag), de krediethypotheken met 9% (aantal) resp. 16% (bedrag). Het gemiddelde bedrag per krediethypotheek is met 6% toegenomen tot f. 545 duizend, dat per leninghypotheek is met 8% gestegen tot f. 205.000.

Conclusie

De cijfers voor de woningen en voor het overig OG lieten een voor de bouw gunstige ontwikkeling zien. Veel van deze hypotheekgevers zullen het geld immers voor hun gebouw gebruiken.

De groei van aantallen en bedragen van de hypotheken op bouwgrond echter, wekt de indruk dat er veel stil leed heerst bij de bedrijven die grond ter ontwikkeling hebben gekocht. Als daar straks nog btw overheen komt en er bovendien OZB op geheven gaat worden, zullen de problemen niet geringer worden.

Het is daarom maar te hopen dat de gekochte gronden zonder veel verdere vertraging in ontwikkeling gebracht kunnen worden, dat de markt voor koopwoningen gretig blijft en de rente relatief laag, anders zou de klap wel eens heel hard kunnen aankomen.

Reageer op dit artikel