nieuws

Wellicht snellere aanpak van infra-po Lemmer

bouwbreed

De ingrijpende aanpassing van de infrastructuur rond Lemmer levert waarschijnlijk een zodanig flinke financiele meevaller op, dat daardoor een nog resterend po vervroegd kan worden uitgevoerd. Het betreft de bouw van een fietstunnel onder de zeer drukke autoweg N359. De kosten worden geraamd op bijna f. 2 miljoen.

Zowel over de weg als over water is in de omgeving van Lemmer de laatste jaren in toenemende mate sprake van congestievorming. Om die reden wordt momenteel in de directe omgeving van Lemmer met veel energie gewerkt aan de aanpassing van de infrastructuur.

Obstakel

Concreet is vernieuwing van de brug over het Prinses Margrietkanaal in uitvoering. En begin 1997 wordt een aanvang gemaakt met de aanpak van de N359, welke weg de ontsluiting vormt van de gehele Zuidwesthoek van Friesland. Het gaat daar om een bochtafsnijding nabij de Zijlroedebrug en het installeren van een verkeersmanagementsysteem op de rondweg rond Lemmer.Volgens Gedeputeerde Staten resteert nog een belangrijk obstakel: een veilige fietsontsluiting van de Brekkenpolder. Na verbetering van de N359 zal de verkeersintensiteit op deze weg toenemen. Ook zal er harder gereden gaan worden.

Dat resulteert in een grotere verkeersonveiligheid. Vandaar het plan een fietstunnel te bouwen annex aanleg van een bajonetkruispunt, waardoor fietsers gedwongen worden van de tunnel gebruik te maken. Dat po vergt totaal f. 1,85 miljoen.

Realisering zou wellicht vervroegd ke plaatsvinden. Want GS erkennen dat er eventueel financiele meevallers te verwachten zijn bij de al in uitvoering zijnde infra-poen. Die zouden goedkoper uitvallen dan geraamd

Risico

De ‘winst’ willen GS aanwenden om het genoemde obstakel uit de weg te ruimen. Ze stellen Provinciale Staten voor alvast een krediet van f. 370.000 te noteren ten behoeve van de voorbereiding van het po.

Maar GS wijzen met klem op het risico, dat het werk uiteindelijk niet wordt gerealiseerd, als medio 1997 blijkt dat van enige meevallers geen sprake is. Definitieve aanbesteding van het tunnelplan is dan ook niet voor die tijd te verwachten.

Reageer op dit artikel