nieuws

Steenfabrieken mogen toch uitbreiden

bouwbreed

Steenfabrieken in de uiterwaarden van de grote rtivieren mogen onder strikte voorwaarden toch uitbreiden. Volgens de beleidslijn ruimte voor de rivier mochten deze oorspronkelijk niet uitbreiden tenzij er ‘zwaarwegende maatschappelijke belangen’ in het spel waren.

Tijdens een overleg in de Tweede Kamer met de ministers Jorritsma en De Boer liet de eerste weten bereid te zijn de steenfabrieken uit de categorie ‘nee tenzij’ over te hevelen naar de categorie ‘ja mits’. Maar daar worden wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Zo moet het gaan om bestaande fabrieken. Nieuwe fabrieken komen er dus niet in de uiterwaarden. De toestemming voor uitbreiding wordt verder gekoppeld aan kleiwinning in de uiterwaarden zelf, waardoor de rivier automatisch meer ruimte krijgt. Ook de winconcessie zal een rol spelen.

Voor alle overige bouw hielden beide ministers stevig vast aan de uitgezette beleidslijn dat slechts bij hoge uitzondering bouwen in het waterbergend winterbed van rivieren mag worden gebouwd. Deze lijn kreeg brede steun in de Kamer, al waren sommige Kamerleden geneigd de strakke regels iets soepeler te interpreteren. Dit mede in verband met mogelijk schadeclaims.

Ferm nee

Minister De Boer hield de Kamer echter voor dat de enige duidelijkheid die te geven was, een ferm nee tegen bouwplannen is. “Dat willen wij niet en u ook niet, daarom dus ‘tenzij’. Maar dat zal van geval tot geval worden bekeken. Wij ke op dit moment geen objectieve criteria geven wanneer tenzij ja wordt en wanneer nee.”

Zij wil binnenkort overleggen met de provincie Limburg over een verdeelsleutel van te verwachten schadeclaims. Volgens de Wet op de ruimtelijke ordening ke gedupeerden schade vergoed krijgen via de gemeente. Die ke dat weer op provincie en rijk verhalen. “Het rijk wil heel duidelijk zijn verantwoordelijkheid nemen voor wat betreft de planschade. Wij houden daar serieus rekening mee.” Verder ga kat zij praten met Arnhem en het KAN-gebied over het niet doorgaan van de Vinexlocatie Meinerswijk. “Ruimte voor de rivier laat bouwen in Meinerswijk niet toe. Daar kwamen we pas achter toen het Vinexconvenant met KAN en Arnhem al was gesloten.”, zo zei de minister.

Reageer op dit artikel