nieuws

Europese aanbestedingen

bouwbreed Premium

In de rubriek ‘Meesterwerk’ van 29 november 1996 kwam het onderwerp Europese aanbestedingen aan de orde. Graag willen we een aantal aanvullende opmerkingen maken over de reikwijdte van de Europese richtlijnen ter zake.

Volledigheidshalve merken we op dat de richtlijnen voor openbare aanbestedingen van werken ook gelden voor waterbouwkundige werken en dat niet alleen waterschappen, maar ook havens tot de openbare lichamen worden gerekend die aan de richtlijnen onderworpen zijn.

Derhalve kansen voor de Nederlandse natte sector!

De drempelwaarde van 5 miljoen ECU waarover de richtlijnen verplicht moeten worden toegepast voor ‘werken’ is niet meer dan dat. Het staat overheden vrij ons beneden deze waarde Europees aan te besteden. Blijkens de lijst van open aanbestedingen zijn er vele overheden die dit binnen Europa inderdaad doen.

De aanleiding tot deze aanvulling is echter vooral de gecompliceerde situatie rond het ‘pluielaterale’ akkoord betreffende het wederzijds openen van markten die uit overheidsopdrachten bestaan.

Dit internationale akkoord betreffende overheidsaanbestedingen is weliswaar onder de paraplu van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) tot stand gekomen, maar functioneert tamelijk los daarvan.

De problematiek kan als volgt worden samengevat:

– De reikwijdte van dit akkoord valt niet geheel samen met de Europese richtlijnen voor overheidsaanbestedingen;

– Overheden waarop dit akkoord van toepassing is, worden apart vermeld in bijlagen en behoeven ook niet dezelfde te zijn als onder EU richtlijnen;

– De materie waarop de regels betrekking hebben wordt apart vermeld en er zijn uitzonderingen op de vuistregels!

Deze worden veroorzaakt door het feit dat het beginsel van wederkerigheid wordt toegepast bij handhaving en uitvoering van deze akkoorden.

Zo komt het dat Nederlandse baggerbedrijven niet ke aanbieden in de VS en dat omgekeerd Amerikaanse baggerbedrijven niet alleen niet welkom zijn in Europa, maar formeel zijn uitgesloten van het doen van aanbiedingen door een besluit van de Ministerraad van de Europese Unie.

Een besluiting die slechts geldt voor zover de opdrachtgever is vermeld in de bijlage 2 of 3 van het akkoord.

De Europese Commissie werkt er hard aan om op zijn minst Europese richtlijnen en internationale handelsakkoorden op elkaar af te stemmen.

Niettemin hebben we van doen met subtiliteiten die juristen doen grijnzen, maar die voor de gemiddelde Europese aannemer niet hanteerbaar zijn. Daarbij komt dat er geen duidelijk publicatiesysteem voor zulke aanbestedingen is, terwijl het honoreren van eventuele klachten voor het bedrijfsleven meestal als mosterd na de maaltijd komt.

Dit noopt ons ertoe om de aannemerswereld aan te raden het voorlopig eerst maar eens met Europese richtlijnen te rooien.

Namens de European Dredging Association,

mr. F.J. Mink

Reageer op dit artikel