nieuws

Zuid-Holland scherpt regels voor stadsvernieuwing aan

bouwbreed Premium

De provincie Zuid-Holland gaat striktere regels hanteren bij de toekenning van bijdragen aan stads- en dorpsvernieuwingspoen. Bepaalde ingrepen zoals verbetering van de woonomgeving en de infrastructuur zijn voortaan voor rekening van de gemeenten. Dat is althans de bedoeling van de nieuwe Verordening Provinciaal Stadsvernieuwingsfonds Zuid-Holland die door GS ter goedkeuring aan Provinciale Staten is voorgelegd.

In vergelijking met de Verordening Stimuleringsfonds stads- en dorpsvernieuwing die per 31 december ’95 is vervallen, hebben GS de definitie van stads- en dorpsvernieuwing aanzienlijk aangescherpt. In de nieuwe verordening gaat het om de “thans aanwezige bouwkundige achterstanden”. Onder het wegwerken van achterstandssituaties wordt verstaan: “een zodanig geintensiveerde aanpassing van het woon-, werk-, productie- en leefmilieu (in de bebouwde kom van voor 1970) aan de huidige wensen en normen, dat de thans nog aanwezige bouwkundige achterstanden sprongsgewijs worden ingelopen.”

“Wij hebben voor deze aanscherping gekozen”, lichten GS toe, “omdat bepaalde vernieuwingsactiviteiten bijna altijd een kwestie zijn van beheer en onderhoud. Voor reguliere gemeentelijke taken moeten gemeenten zelf financieringsmogelijkheden zien te vinden.”

Onderzoek

Evenmin verleent de provincie een bijdrage in de kosten die worden gemaakt voor onderzoek naar grondvervuiling, geluidhinder, welzijnsvoorzieningen, riolering, taxaties van onroerend goed en het ontwikkelen van bestemmingsplannen.

Aanvragen zullen pas worden gehonoreerd “als er nagenoeg geen belemmeringen meer zijn om de activiteit uit te voeren en als er een goede inschatting is van de kosten en opbrengsten”, schrijven GS. De gemeenten worden bovendien gehouden aan concrete afspraken over de te leveren prestatie en de termijn waarbinnen een en ander gereed moet zijn.

Een andere reden voor de invoering van de verordening is de uitspraak die de rechtbank heeft gedaan in het door de gemeenten Sliedrecht en Naaldwijk met succes ingestelde beroep tegen de afwijzing van een gevraagde bijdrage. Het is volgens de rechtbank niet toegestaan een andere, beperktere inhoud te geven aan de in de wet opgenomen definitie van stads- en dorpsvernieuwing. Daarentegen erkent de rechtbank wel dat het de provincie vrijstaat in de verordening te regelen dat bijdragen alleen verleend worden aan urgente stads- en dorpsvernieuwingsactiviteiten. De nieuwe verordening beoogt dus tevens een beperking van de kansen van gemeenten om met succes tegen GS-beslissingen in beroep te gaan.

In totaal heeft de provincie volgens het meerjarenprogramma Stads- en Dorpsvernieuwing 1996-2005 f. 114,7 miljoen te verdelen. Veel te weinig om de volledige stadsvernieuwingsopgave te realiseren. Om alle ingediende projecten uit te voeren, heeft de provincie f. 250 miljoen extra nodig. Met de invoering van de verordening willen GS de beschikbare middelen zo doeltreffend mogelijk inzetten.

Reageer op dit artikel