nieuws

Weer minder goedkope huurwoningen vergund

bouwbreed

Het aandeel van de goedkope huurwoningen in het totale pakket vergunde woningen in de eerste acht maanden van dit jaar is drastisch teruggelopen. Het aantal vergunde huurwoningen is ten opzichte van de laatste drie maanden van 1995 zelfs gehalveerd. De waarschuwing van de koepels van de sociale verhuurders, dat grote aantallen sociale huurwoningen financieel niet langer mogelijk zijn, wordt door die cijfers bevestigd.

Het aandeel van de goedkope huurwoningen in het totale pakket is drastisch teruggelopen, van 22% tot 12%. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In contrast daarmee staan de goedkope koopwoningen. In deze sector is bijna geen daling opgetreden, hoewel het totaal aantal vergunde woningen per maand toch 15% lager is. Datzelfde geldt voor de middeldure koopwoningen. Het aantal daarvan is zelfs, tegen de trend in, gelijk gebleven, zodat het aandeel in het totaal nu 22% bedraagt.

De dure huur- en koopwoningen maakten in de eerste periode 40% uit van het totaal: door een slechts geringe daling van de aantallen is dit aandeel gestegen tot 47%.

Kostenklasse

Sinds begin vorig jaar worden de vergunde woningen door het CBS gepubliceerd naar stichtingskostenklasse. Daaruit is snel een inzicht in de bewegingen op de markt te halen.

Het was tamelijk moeilijk om de nieuwe opzet van de statistiek kloppend te krijgen. Het CBS werkt immers met de informatie die op de bouwvergunningen wordt vermeld, en daarop staan niet de stichtingskosten maar alleen de aanneemsom. Grondprijs en bijkomende kosten moeten dus bijgeschat worden om te bepalen in welke klasse de woningen van de verschillende opdrachtgevers vallen.

Algemeen wordt aangenomen dat de statistiek gedurende de eerste maanden niet voor honderd procent zuiver was. In het laatste kwartaal van 1995 is wellicht wel het geval zijn geweest. Daarom is een vergelijking van de recentste resultaten van 1996 met het laatste kwartaal van 1995 gerechtvaardigd.

Zoals bekend worden als stichtingskostenklassen onderscheiden de goedkope huur resp. koop, de middeldure huur resp. koop en de dure huur en koop.

Als opdrachtgeverscategorieen worden genoemd overheden, corporaties, beleggers, bouwers voor de markt en overige particuliere opdrachtgevers. De corporaties en de bouwers voor de markt hebben in beide perioden ruim 80% van de markt in handen.

Corporaties

De daling in de sociale huursector komt, zoals te verwachten, vooral voor rekening van de corporaties. In het laatste kwartaal van 1995 bouwden deze gemiddeld per maand nog 1815 sociale huurwoningen, in de eerste acht maanden van 1996 was dat inmiddels gedaald tot 764 per maand. Dit is een daling met maar liefst 58%. Tegenover een daling met 46% van het totaal aantal woningen in opdracht van corporaties nam ook de inspanning in de sociale koopsector relatief sterk af (min 53%).

In de duurdere sectoren was de daling veel minder, zodat het aandeel in het totaal aantal vergunde woningen in opdracht van corporaties van deze sectoren toenam: middeldure huur van 23% naar 32%, middeldure koop van 6% naar 9% en dure huur en koop van 8% naar 10%.

Het aantal woningen in opdracht van bouwondernemers nam nog iets toe (+3%). Hierbij viel, verrassend, een accent op de sociale koop (+20%). Ook de middeldure koopwoningen in opdracht van deze marktpartij stegen nog iets, en wel met 2%.

In de duurste klasse stegen de aantallen eveneens heel licht (+2%), hetgeen bij de algemene daling van het totale aantal vergunde woningen al een hele prestatie mag heten.

Al met al nam door deze bewegingen het marktaandeel in het totaal van de corporaties af van 35,7% in het laatste kwartaal van 1995 tot 23,4% in de eerste acht maanden van 1996.

Bij de bouwondernemers vond (uiteraard) een tegengestelde ontwikkeling plaats: het marktaandeel nam toe van 47,5% in de eerste periode tot 57,7% in de tweede.

Aantal voor woningen verleende bouwvergunningen

Gemiddeld aantal per maand

stichtingskostenklasse okt/dec’95 aandeel % jan/aug’96 aandeel % goedkope huur 2026 22 949 12 goedkope koop 698 8 693 9 middeldure huur 1050 11 785 10 middeldure koop 1736 19 1738 22 dure huur/koop 3711 40 3643 47 totaal 9221 100 7809 100 Bron: CBS

Reageer op dit artikel