nieuws

Geen dijkversterking nodig na verlaging waterstand

bouwbreed Premium

Minister Jorritsma moet zo spoedig mogelijk een besluit nemen over waterstandsverlagende maatregelen. Daarmee kan worden voorkomen dat opnieuw dijkversterkingen dienen te worden uitgevoerd.

Daarop drong voorzitter ir. A.J.A.M. Segers aan op de jaarvergadering van zijn Unie van Waterschappen. “Een nieuwe ronde dijkversterkingen is aan de burger nauwelijks te verkopen. Het behalen van veiligheid is een ding, het behouden ervan een ander punt”, zo zei hij. Het verbreden en verdiepen van het zomerbed en het uitgraven van de uiterwaarden geeft rivieren de ruimte, waardoor dijkversterkingen achterwege ke blijven.

Segers bepleitte ook dat de waterschappen in Nederland het beheer over het grondwater voor hun rekening gaan nemen. Daarmee zouden de waterschappen een deel van de taken van de provincies overnemen. “Water is een schaars goed waar we zorgvuldig mee moeten omgaan. Waterschappen hebben al het beheer over het watersysteem. Het grondwater is daar een onderdeel van”, aldus Segers.

Baggerspecie

De Unie-voorzittter reageerde op de algemene kritiek dat de lokale belastingdruk zo hoog is. Bij waterschappen bestaat al een natuurlijke terughoudendheid tot verhoging van belastingtarieven, zo meent hij, omdat de mensen die moeten betalen ook zitting hebben in het bestuur.

Segers vindt overigens dat ook het rijk verantwoordelijk is voor rust op het tarievenfront. Vaak is een tariefverhoging een rechtstreeks gevolg van nieuw rijksbeleid. In dat verband pleitte hij er voor dat het storten van baggerspecie zonder milieuheffing kan blijven plaatsvinden en dat het ook in de toekomst mogelijk moet zijn om zogenaamde klasse 2-specie op de kant te zetten.

Het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch is niet van plan landbouwgrond op te offeren aan het verbreden van de rivier de Nieuwe Merwede. Dat blijkt uit een brief van de dijkgraaf en de hoogheemraden aan alle betrokkenen. Het schap verzet zich daarmee tegen plannen van Rijkswaterstaat.

Deze wil de rivier verbreden door een dijk pal langs de rivier af te graven en een dijk verderaf van de rivier te versterken. Het hoogheemraadschap weigert dit plan echter op te nemen als onderdeel van de Milieu Effect Rapportage die wordt gedaan.

In 1993 hebben het hoogheemraadschap, het ministerie van LNV, de provincie en de gemeente afgesproken dat er geen landbouwgrond in de Noordwaard meer verloren zou gaan door dijkverzwaring. Alm en Biesbosch tilt zwaar aan die afspraak, aldus A.G. Vlaander, poleider Nieuwe-Merwededijk van het schap.

Reageer op dit artikel