nieuws

‘Collectieve regeling goed voor alle partijen’ CNV-Bouwbond wil in cao verzuimreglement

bouwbreed Premium

Werkgevers in de bouwnijverheid hebben niet het recht te vragen naar de aard van de ziekte waarvoor werknemers verzuimen. Tot die principiele stellingname komt de Hout- en Bouwbond CNV in een nieuw opgesteld controle- en sanctiereglement, dat de bond zal inbrengen in het komende cao-beraad.

Het initiatief is een direct antwoord op een door de werkgeversorganisatie NVOB eerder ingevoerd reglement. Dat werd door werknemers in de bedrijfstak niet gepruimd. “Het regende op een bepaald moment klachten van onze leden”, aldus woordvoerder J. Slok van de CNV-bouwbond.

Volgens hem keerden drie klachten steeds weer terug: druk van werkgevers op zieke bouwvakkers om snel terug te keren in het arbeidsproces, de eis van veel werkgevers om de aard van de ziekte aan hen te openbaren en de verplichting voor zieke werknemers om de hele dag thuis te moeten blijven met het oog op controle.

Naar aanleiding van de aanhoudende reeks klachten besloot het NVOB in samenspraak met de bouwbond tot enige versoepeling van het verzuimreglement. “Desondanks blijven we klachten ontvangen van leden over de manier waarop ze na hun ziekmelding door hun werkgever op de huid gezet werden. Dat was voor ons reden om zelf een reglement op te stellen”, zo stelt Slok vast.

Opnemen in cao

Volgens hem moet het mogelijk zijn om dit model op te nemen in de bouw-cao. “Ik kan mij niet voorstellen dat werkgevers moeite zullen hebben met ons reglement”, concludeert hij. “Ik denk dat het voor alle partijen een goede zaak is om te komen tot collectief vastgestelde controlevoorschriften.”

Op grond van het reglement moet een werknemer uiterlijk voor tien uur ’s ochtends zich ziek hebben gemeld bij de werkgever en aangeven waar hij te bereiken is.

Naar oorzaak en/of reden van het ziek zijn mag door de werkgever niet worden gevraagd. Het verstrekken van medische gegevens mag uitsluitend geschieden aan de arts van de door het bouwbedrijf gecontracteerde arbodienst cq eigen bedrijfsarts. Slok verwijst daartoe naar de Wet Uitbreiding Loonbetalingsplicht bij Ziekte (WULBZ): “De wet zegt dat de controlevoorschriften ertoe moeten strekken de werkgever die inlichtingen te verschaffen die deze nodig heeft om vast te stellen of de werknemer recht heeft op loondoorbetaling. De werkgever kan wel voorschrijven dat de werknemer meldt dat hij ziek is, maar niet dat de werknemer openbaart welke ziekte hij heeft. Voor de loondoorbetaling is die laatste vraag zonder belang. Beantwoording van die vraag is strijdig met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemer.”

Thuis blijven

De bond wil dat de werknemer voor controle op bepaalde tijden van de dag thuis dient de blijven. “In de wet staat dat de controlevoorschriften redelijk moeten zijn. Dit impliceert dat ze voor de werknemers niet onnodig belastend mogen zijn. Een voorschrift dat een werknemer aan huis bindt of dagelijks controle gebiedt, dient geen redelijk doel”, meent Slok. De bond meent dat een zieke werknemer de eerste twee weken ’s morgens tot 10 uur en ’s middags van 12 tot 14.30 uur thuis moet zijn, teneinde zich te onderwerpen aan bezoek van de arbodienst.

Werkgevers zouden op grond van het CNV-model sporten door werknemers niet mogen verbieden. Ook ke geen aanvullende eisen voor sportbeoefening worden gesteld: “Zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt heeft de zieke werknemer recht op doorbetaling van loon. Dat is een dwingende plicht voor de werkgevers. Ook als de ziekteoorzaak duidelijk buiten de arbeidsrelatie ligt en door de werknemer beinvloed kan worden, zoals bij sportblessures of gevaarlijke hobby’s, is de werkgever te allen tijde verplicht het loon door te betalen.”

Sancties

Het reglement geeft de werkgever de mogelijkheid om werknemers in overleg met de arbo-arts te verplichten ander, passend werk te gaan doen. Bovendien krijgt de werkgever het recht op toepassen van sancties, indien een zieke werknemer de controlevoorschriften overtreedt. Die sanctie kan bestaan uit het opschorten danwel volledig staken van de loondoorbetaling.

Het uitvoeren van sancties is in de optiek van de CNV-bouwbond aan de orde wanneer “een ziekte met opzet door de werknemer is veroorzaakt” of “de werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst de werkgever opzettelijk valse informatie over een gebrek heeft verstrekt.”

Reageer op dit artikel