nieuws

Wildgroei ontstaat door ontbreken landelijk verplichte regels Duurzaamheidsvergunning voor Haagse woningbouw

bouwbreed Premium

De gemeente Den Haag spant vooralsnog de kroon als het gaat om het propageren van duurzaam bouwen. Waar veel gemeenten volstaan met te verwijzen naar de ‘vaste’ maatregelen uit het Nationaal Pakket Woningbouw, komt Den Haag met een landelijke primeur: voor de bouw van woningen zal voortaan naast een bouwvergunning ook nog een duurzaamheidsvergunning vereist zijn. Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf betreurt deze stap en pleit voor een landelijke uniforme regeling voor duurzaam bouwen.

Den Haag vindt de maatregelen, zoals die als ‘vast’ en als ‘aanbeveling’ in het Nationaal Pakket Woningbouw staan vermeld echter ‘een bijzonder magere invulling van duurzaam bouwen’.

Vandaar dat B en W aan de raad voorstellen te komen tot een Verordening Duurzaam Bouwen, waarin aanvragers van een bouwvergunning verplicht worden ook een duurzaamheidsvergunning aan te vragen. Die vergunning – het aanvragen is kosteloos- wordt verstrekt als de voor de bouw van woningen en woongebouwen toe te passen materialen ook voorkomen in de Lijst kernpunten duurzaam bouwen.

‘Gelijkwaardig’

Worden materialen toegepast die niet op deze lijst voorkomen, dan kan de bouw toch nog wel worden gesanctioneerd “mits de oplossing die men kiest maar gelijkwaardig is aan het prestatieniveau van deze lijst”, aldus artikel van de verordening. Die gelijkwaardigheid zal door de aanvrager van de vergunning moeten worden aangetoond.

B en W ke vrijstelling verlenen voor een of meer bij de bouw te gebruiken bouwmaterialen en voor voorzieningen, die niet uit een oogpunt van duurzaam bouwen aan redelijke eisen voldoen. In de verordening wordt niet duidelijk gemaakt welke criteria daarbij zullen gelden. Alleen vermeldt de toelichting vaag dat het college “alle belangen en omstandigheden, waaronder de technische haalbaarheid in een concrete situatie en de financiele consequenties, in verhouding tot het resultaat”, daarbij in acht zullen nemen.

Sancties mogelijk

Den Haag is evenals het AVBB voorstander van een landelijke, uniforme regeling, maar zegt niet te willen wachten tot dat zijn beslag zal hebben gekregen. Daarvoor is nodig dat de Woningwet wordt gewijzigd, zodat daarna in het Bouwbesluit technische voorschriften uit een oogpunt van milieu ke worden gegeven.

In het land kan slechts verwezen worden naar het Nationaal Pakket Woningbouw, maar verplichtingen vloeien er niet uit voort. Bij de Haagse maatregel is dat wel het geval. Zonder duurzaamheidsvergunning mag niet worden gebouwd. Gaat men daar toch toe over dan kan de gemeente de bouw stil laten leggen of handhaving afdwingen door het opleggen van een dwangsom.

Tegenover het AVBB, dat beweert dat partijen op vrijwillige basis naar een zo hoog mogelijk ambitieniveau streven, neergelegd in provinciale of regionale convenanten, stelt de gemeente “dat in de regio Den Haag vanuit de marktpartijen nog geen initiatieven ondernomen zijn om aan duurzaam bouwen in een convenant vorm en inhoud te geven”.

Het bezwaar van de koepel van bouwwerkgevers “dat deze verordening weer leidt tot onnodige en ongewenste administratieve lasten voor het bouwbedrijfsleven” wordt afgedaan met de stelling “dat de Haagse verordening als voorbeeld kan dienen voor een landelijke regeling”.

Het voorstel van B en W wordt op 23 oktober in de raadscommissie voor ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing en volkshuisvesting behandeld. Voor de bespreking ke belanghebbenden voor de duur van vijf minuten gebruik maken van het inspreekrecht.

Reageer op dit artikel