nieuws

Provincies vrezen voor sociale woningbouw

bouwbreed

De provincies die zijn geconfronteerd met forse kortingen op de subsidies voor de bouw van sociale woningen, vrezen dat dit ten koste gaat van hun mogelijkheden om mensen met een laag inkomen te huisvesten. Weliswaar zagen ze de bui al hangen toen bekend werd dat het totale budget met 37% werd gekort, maar dat maakt de problemen nu niet minder groot.

“Het is een groot probleem. Er wordt fors gekort met als gevolg dat het heel moeilijk zal worden het sociale woningprogramma te halen”, aldus Jos Wienen, wethouder van Ridderkerk en portefeuillehouder volkshuisvesting van de Stadsregio Rotterdam (SRR). Ook de Stadsregio Rotterdam ziet zich voor een forse verlaging van het BWS-budget geplaatst. Zou de regio volgend jaar in de oude situatie f. 65 miljoen te besteden hebben gehad, nu moet het met ruim f. 36 miljoen genoegen nemen.

Volgens Wienen een uiterst vervelende situatie omdat er in de regio tot op heden niet of nauwelijks is gebouwd. “Door de moeizame grondverwerving en de saneringsproblematiek hebben we op de Vinex-locaties nog niets gedaan. Omdat we optimaal van de spaarregeling gebruik hebben gemaakt, zitten we nu relatief ruim in de middelen. Het vreemde doet zich voor dat wanneer er straks eindelijk kan worden geproduceerd er geen middelen meer zijn.”

De regio hoopt op een discussie binnen het rijk over de verdeling van de verschillende volkshuisvestingssubsidies. “Door de decentralisatie moet het toch mogelijk zijn dat de lokale overheden zelf bepalen hoeveel en op welke wijze ze subsidies toegesneden op hun specifieke situaties ke inzetten. Volgens de onze visie moeten we toe naar een Totaalfonds Volkshuisvesting. Naar lokale behoefte ke er dan bedragen voor de stadsvernieuwing, bouwen van goedkope woningen of de herstructurering van de binnensteden worden ingezet.”

Hard nodig

De provincie Flevoland ziet volgend jaar het budget met 47% ten opzichte van de oude situatie afnemen. Het jaar daarop moet de jongste provincie van Nederland het zelfs met 53% minder doen. R. Hartman hoofd van de dienst ruimtelijke ordening en volkshuisvesting zegt daarover: “Er wordt met deze vermindering totaal geen rekening met de behoefte aan sociale woningbouw in deze provincie gehouden. We hebben een jonge maar vooral ook dure woningvoorraad. En Flevoland kampt juist daarom met een fors tekort aan goedkope woningen.”

Een argument waarvoor het ministerie van VROM enigszins gevoelig bleek. Flevoland moet het in 1997 met 9,1 miljoen doen. “Oorspronkelijk zouden we nog minder krijgen. Het is dus een iets minder grote tegenvaller”, aldus Hartman.

Consequenties

Mevrouw A. Ewals, BWS-deskundige van de provincie Gelderland zegt bezorgd te zijn over de uitvoering van de woningbouwprogramma’s. “In eerdere brieven aan de staatssecretaris hebben wij aangegeven dat er meer geld nodig is. We moeten nu constateren dat onze bezwaren door de staatssecretaris niet gehonoreerd zijn.” Gelderland, zonder Knooppunt Arnhem-Nijmegen, moet het volgend jaar met f. 5,9 miljoen doen. Volgens de oude verdeling zou dat nog ruim f. 12,3 miljoen zijn.

“Het gaat mij te ver om te roepen dat we volgend jaar al in de knoop komen”, reageert G. Thans coordinator van het Regionaal Orgaan Amsterdam. Het ROA ziet het budget in 1997 met 40% en het jaar daarop met 46% slinken. “Wij hebben voor de eerstkomende twee jaren de bouwproductie aardig op orde. Pas over de jaren daarna moeten wij ons zorgen gaan maken. Dan is het noodzakelijk om met het rijk rond de tafel te gaan zitten om te kijken hoe nu verder.”

In Zeeland wordt gelaten gereageerd op de daling met 51%. Deze daling komt vooral omdat het rijk vindt dat er geen uitbreidingsbehoefte is voor sociale woningen. “Het is niets nieuws. Al jaren hebben we discussies met het rijk over de woningbehoefte. Wij hanteren zelf cijfers die structureel hoger liggen. We zullen het zeker volgende week, als Tommel hier op bezoek is, weer aankaarten”, zo zegt Henk Nijssen van de Directie Ruimte, Milieu en Water.

Ger Zee van de provincie Overijssel ziet precies gebeuren wat de provincie al gevreesd had. “Wij hebben 6,5% van de Vinex-taakstelling en krijgen maar 3,2% van de BWS-gelden. Het zal daardoor steeds moeilijker worden om de nieuwe locaties goed van de grond te krijgen. We willen blijven vasthouden aan de verdeling 30% sociale woningbouw en 70% markt. Maar dat zal heel moeilijk worden.”

Reageer op dit artikel