nieuws

Amsterdam wil corporaties verplichten spaarpot te gebruiken voor woningbouw

bouwbreed

De gemeente Amsterdam wil volgend jaar onderzoeken of het mogelijk is om woningcorporaties te verplichten hun bedrijfsreserves aan te spreken voor de bouw van woningen.

Omdat het rijk zich steeds verder terugtrekt uit de volkshuisvesting dreigen tekorten te staan bij de woningbouw. Daarom moet naar mogelijkheden worden gezocht om deze tekorten aan te vullen.

Dit staat in de begrotingsmissive van de gemeente Amsterdam die onlangs verscheen. “Nog voor het eind van de eeuw zal circa f. 100 miljoen per jaar moeten worden gevonden om een gelijkblijvend woningbouwprogramma per jaar te realiseren. Vooralsnog lijkt het dat de corporaties dit aanke, maar in samenhang met een terughoudend huurverhogingsbeleid komt de grens van wat van corporaties gevraagd kan worden, snel in zicht”, aldus het begrotingsrapport. “In 1997 willen wij daarom nagaan tot hoever de corporaties ke worden aangesproken op de inzet van de bedrijfsreserves voor de woningproductie.” Bovendien wil de gemeente Amsterdam een aanzet geven tot een landelijke discussie over de vraag of woningcorporaties onderling solidair moeten zijn. “Te denken valt aan de introductie van een solidariteitsheffing tussen corporaties”, aldus het rapport. Volgens het rapport zijn sommige corporaties bereid om “collegiale leningen tegen lage rente te verschaffen”.

Verder wil de gemeente de positie van woningcorporatie Nieuw Amsterdam versterken door “samenwerking met andere corporaties, spreiding van risico’s en ruilen van bezit.”

Reageer op dit artikel