nieuws

Weinig geld voor nieuw Limburgs beleid

bouwbreed

Uit de meerjarencijfers bij de nieuwe begroting van de provincie Limburg blijkt een steeds kleiner wordende financiele ruimte voor nieuw beleid. Voor 1997 is dat niet meer dan f. 5 miljoen.

Van de f. 607 miljoen, die op de begroting 1997 van de provincie Limburg prijken, gaat meer dan de helft op aan activiteiten in de welzijnssector, waaronder de exploitatie van bejaardenoorden. In de milieusector zal volgend jaar bijna f. 80 miljoen worden besteed. Voor onderhoud en verbetering van de provinciale wegen komt f. 60 miljoen beschikbaar, voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting f. 27 miljoen evenals voor ondersteuning van economische activiteiten.

De extra financiele ruimte zal in 1997 vooral worden besteed aan verbetering van de werkgelegenheid in samenhang met het grote-stedenbeleid. In 1998 is er nog maar f. 2,5 miljoen voor nieuw beleid beschikbaar en in 1999 gaat het om f. 3,2 miljoen. Het jaar daarop moet al met een tekort van ruim f. 4 miljoen rekening worden gehouden.

Scholing

Zo’n f. 2,5 miljoen van de extra financiele ruimte wordt gebruikt voor werkgelegenheidspoen in de grote steden Maastricht, Heerlen en Venlo.

Ter ondersteuning van technologische opleidingscentra en uitbouw van scholing voor werkenden en werkzoekenden op het terrein van informatica wordt f. 600.000 uitgetrokken.

Ook wordt een bijdrage in het vooruitzicht gesteld ter uitvoering van de tweede tranche Plan van Aanpak NUBL. NUBL staat voor Nadere Uitwering Brabant Limburg, een herstelplan voor de leefomgeving met een looptijd van zes jaar dat in totaal f. 250 miljoen gaat kosten. De provinciale inbreng betreft nu een geldbedrag ten behoeve van het gebied De Peel.

Bedrijfsterreinen

Om de planning van bedrijfsterreinen te verbeteren, gaan Gedeputeerde Staten een samenwerkingsconstructie uitwerken tussen provincie en gemeenten. Het moet gaan om de ontwikkeling van terreinen, die een gezamenlijke of specifieke functie hebben voor meerdere stedelijke gebieden.

Fietspadenplan

Geld wordt ook beschikbaar gesteld voor de opzet van een bosnota, die begin volgend jaar moet verschijnen. Het gaat om de aanleg van bossen, het stimuleren van natuurgericht bosbeheer en het versterken van de samenwerking binnen de bosbouw. Voor 1997 staan de poen De Graven in de Westelijke Mijnstreek en Rimburg/Wormdal op het programma.

Uitvoering van het in gang gezette programma tot verbetering en aanleg van fietspaden langs provinciale wegen vergt een investeringsbedrag van f. 2.390.000 Daarvoor worden de fietspaden langs de Maasbreeseweg verbeterd en gecompleteerd en kan voor de fietspaden langs de wegen Venlo-Molenhoek en Schimmert-Hulsberg de grondverwerving plaatsvinden.

Verder is een kwart miljoen extra beschikbaar voor kleinschalige verkeersmaatregelen op provinciale wegen.

Reageer op dit artikel