nieuws

Regio Rotterdam voor aanleg tweede Maasvlakte

bouwbreed Premium

Het overgrote deel van de inwoners van de regio Rotterdam-Rijnmond is voorstander van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Dat blijkt uit een telefonische enquete onder ruim duizend inwoners van de Rijnmond.

Het onderzoek vond plaats in juni in het kader van het po Verkenning Ruimteprobleem Rotterdam Mainport (VERM) van de ministeries Verkeer en Waterstaat, VROM, Landbouw en Economische Zaken. Het VERM-po is in april van dit jaar in opdracht van het kabinet gestart om bestuurders, belangengroepen en burgers de kans te geven mee te praten over oplossingen voor het ruimteprobleem in de Rotterdamse haven.

Mogelijke oplossingen

Begin volgend jaar moet het po zijn afgerond. Het kabinet zal dan een beslissing nemen over de vragen of er inderdaad een ruimteprobleem is in de Rotterdamse haven en zo ja, of het een urgent nationaal probleem is.

Ook moet het kabinet aangeven in welke richting een oplossing moet worden gevonden. Mogelijke oplossingen zijn uitbreiding van de Maasvlakte, een verdere verdichting van de Rijnmond en verplaatsing van een deel van de havenactiviteiten naar andere delen van het land. De gemeente Rotterdam is voorstander van een uitbreiding van de Maasvlakte. Een groot deel van de inwoners van de Rijnmond is het daar mee eens, zo blijkt uit de enquete. Ruim 80 procent van de ondervraagden is positief over het plan.

Economie

Eenzelfde percentage vindt dat de groei van de Rotterdamse haven belangrijk is voor de Nederlandse economie. Tweederde van de ondervraagden acht het wenselijk dat Nederland zich verder ontwikkelt als distributieland.

Voorwaarden

Van de ondervraagden is een overgrote meerderheid voor uitbreiding van de haven. Wel stellen veel mensen daarbij voorwaarden.

Belangrijk achten de ondervraagden dat uitbreiding veel extra banen oplevert. Bovendien mogen de plannen niet ten koste gaan van het milieu.

Als aan deze voorwaarden zou worden voldaan, is bijna 97 procent voor een verdere groei van de haven.

Watervervoer

Ruim negentig procent vindt eveneens dat de regering in plaats van wegen aan te leggen het vervoer per spoor, over het water of door pijpleidingen moet stimuleren.

Zestig procent van de ondervraagden vindt bovendien dat de regering meer aandacht zou moeten besteden aan natuur en milieu in plaats van aan de aanleg van wegen en bedrijfsterreinen.

Reageer op dit artikel