nieuws

NWR: Kabinet maakt duidelijke keus voor corporaties

bouwbreed

“Het kabinet heeft er vertrouwen in dat de volkshuisvesting bij de woningcorporaties in goede handen is.” Deze conclusie trekt de Nationale Woningraad uit de begroting van VROM. De sociale huursector speelt een cruciale rol bij het uitvoeren van de ambities en opgaven waarvoor de volkshuisvesting de komende jaren staat. Het kabinet maakt een duidelijke keus voor het continueren van de huidige inrichting van de sociale huursector en de plaats en de positie van de corporaties daarin.

Op enkele onderdelen zoals het toezicht op de corporaties moet de uitwerking worden verbeterd. De Woningraad steunt wat dit betreft de lijn van staatssecretaris Tommel en hij vindt het een goede zaak dat de bewindsman er haast mee wil maken. Dat het kabinet de nadruk legt op de verbetering van de leefbaarheid in de grote steden en daarvoor een nieuwe subsidieregeling in het vooruitzicht stelt vindt de NWR terecht. “Maar tegelijkertijd wordt er verder bezuinigd op de bouw- en grondsubsidies, waardoor goedkoop bouwen in de nieuwe wijken wordt bemoeilijkt. Teleurstellend vindt de Woningraad het dat in de begroting geen maatregelen worden getroffen om de bevoordeling van de koopsector ten opzichte van de huursector te corrigeren. “Integendeel, de aangekondigde verlaging van het huurwaardeforfait duidt eerder op het verder scheeftrekken van de verhouding kopen-huren.”

Uit het Prognosemodel blijkt dat tot 2010 minstens f. 54 miljard in de sociale huursector moet worden geinvesteerd. Een derde daarvan moeten de corporaties zelf opbrengen. Daarnaast moeten zij nog eens f. 90 miljard aan onderhoud besteden. “De corporaties moeten dan ook alle zeilen bijzetten om deze investeringen te ke doen. Daarbij moeten zij rekening houden met een verder dalende huurstijging en zorgen voor het behoud van een gezonde financiele positie.” Rente en inflatie hebben grote invloed op het vermogen van de corporaties. Als de rente de komende vijftien jaar een procent hoger is dat werd aangenomen betekent dat een aanslag op de algemene bedrijfsreserves van de corporaties van f. 25 miljard. De NWR gaat er vanuit dat het kabinet dan met aanvullende rijkssteun komt.

Reageer op dit artikel