nieuws

EZ komt op voor harde en zachte infrastructuur

bouwbreed

Er moet meer ruimte komen voor economische activiteiten. In de actualisering van de Vinex eist het ministerie van Economische Zaken (EZ) dan ook een prominentere plaats op voor bedrijfslocaties. “De behoefte aan ruimte voor wonen en werken moet gelijkwaardig worden meegenomen.”

Het moet weer aantrekkelijker worden om in Nederland te investeren. Door het gebrek aan voldoende en kwalitatief goede bedrijfsterreinen en de matige bereikbaarheid van de huidige terreinen passeren steeds meer bedrijven Nederland. Het ministerie van EZ tracht onder andere via de nieuwe Stimuleringsregeling Ruimte voor Economische Activiteiten (StiREA) daar wat aan te doen.

Daarnaast gooit men het ook over een andere boeg. In het verleden moest werken het afleggen tegen wonen. In de bestaande Vinex-plannen wordt hoegenaamd geen rekening gehouden met de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen. EZ eist dat deze twee zaken – wonen en werken – op basis van gelijkwaardigheid in de actualisering van de Vinex ( voor de periode 2005 tot 2010) worden meegenomen.

Zachte infrastructuur

De economische structuur moet niet alleen versterkt worden door de fysieke infrastructuur te verbeteren. EZ pleit daarom voor grotere investeringen in de kennisinfrastructuur. Naast meer aandacht voor de Elektronische Snelwegen komt verrassend ook de bouwnijverheid aan bod in de Memorie van Toelichting. “De door de overheid aangestuurd en gefinancierd onderzoek moet beter aansluiten op investeringen in de fysieke infrastructuur. De bouwwereld staat voor uitdagingen die innovatieve oplossingen meer dan ooit waar te maken. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: ondergronds bouwen (COB in Gouda/red), ontwikkeling en toepassing van bouwinformatica en industrialisering van het bouwproces.”

Vertragingen

In het Fonds economische structuurversterking (Fes), valt onder beheer van EZ, is voor volgend jaar vele miljoenen ingeruimd voor onder andere transporttechnologie en ondergronds bouwen. In de Fes-toelichting wordt gemeld dat de middelen die niet uitgegeven ke worden aan Betuwelijn en HSL vanwege procedurele vertragingen, over de f. 1 miljard, “ingezet ke worden voor reguliere infrastructuurpoen”.

Overigens wordt in de Miljoenennota 1997 bij de achtergrond van de vertragingen (zie tabel) stilgestaan en hoe deze ke worden aangepakt. Want bouwnijverheidbreed ergert men zich aan de lengte van alle mogelijke procedures. “Het vergroten van de efficientie van inspraakprocedures en het introduceren van een aangepaste werkwijze door andere contractvormen ke bijdragen aan een verbetering van de implementatie.”

Reageer op dit artikel