nieuws

GS Brabant willen alleen nog elektrische zandzuigers

bouwbreed

De provincie Noord-Brabant gaat voor het winnen van zand alleen nog het gebruik toestaan van elektrisch gedreven zandzuigers. Alleen wanneer bij de aanvraag van een vergunning voor zandwininrichtingen, inzet van een dieselgedreven zandwininstallatie “duidelijk en gemotiveerd” is omschreven, zullen GS van Noord Brabant hiervoor een vergunning verstrekken.

Henk de Vreede

Het provinciebestuur van Noord Brabant wil dat in de toekomst voor het winnen van zand uitsluitend nog elektrische zandzuigers worden gebruikt. Momenteel worden in Noord-Brabant veelal nog dieselgedreven zuigers toegepast. Die mogen echter slechts nog worden ingezet wanneer het absoluut onmogelijk is ter plekke stroom te betrekken. Ten aanzien van geluidsemissies in landelijk gebied hanteert GS van Noord-Brabant een streefwaarde van 40 dB(A) als gemiddeld geluidsniveau. Verhoging van die waarde zal niet meer worden toegestaan.

Elektrische wininstallatie hebben ten opzichte van dieselgedreven zuigers, met betrekking tot het milieu, enkele belangrijke voordelen zo meent het provinciebestuur.

De geluidsbelasting wordt met circa 20 dB(A) teruggebracht en er vindt geen mlieuvervuiling meer plaat als gevolg van aanvoer en overslag van dieselbrandstof over water. “Tevens vindt bij aansluiting op het elektriciteitsnet, minder uitstoot plaats van uitlaatgassen van verbrandingsmotoren.”

Voor de zandwinbedrijven ziet de provincie eveneens een aantal voordelen. Zo ke dure geluidwerende voorzieningen achterwegen blijven en zou het door de geringere geluidsemissie wellicht mogelijk zijn werktijden te verlengen. Bovendien ke elektrische zuigers dichter in de omgeving van de bebouwde omgeving worden ingezet.

Uit onderzoek van de provincie is gebleken dat het, anders dan de baggerbranche aangeeft, vrijwel overal mogelijk is een elektrische zuiger op het net aan te sluiten.

Noord-Brabant gaat het alternatief van elektrisch aangedreven zandzuigers ook aan de andere provincies voorleggen en vragen hun beleid op dit punt aan te passen. Met de brancheorganisaties wil zij nagaan op welke wijze het winnen van zand met behulp van uitsluitend elektrische installaties kan worden gerealiseerd.

Nieuwe vergunningen

Daar de regeling van de provincie betrekking heeft op nieuw uit te geven vergunningen, is van acute ombouw van de dieselgedreven zandwininstallaties op elektrische aandrijving geen sprake. Zandwinbedrijven met dieselzuigers zullen, zeker wanneer de regeling van Noord-Brabant door andere provincies wordt overgenomen, in de toekomst hun bestaande zuiger moeten ombouwen of vervangen.

Voor grotere winputten is elektrische aandrijving op termijn nog wel te realiseren, echter voor mobiele zuigers die veelal in kleinere putten werken ligt dit moeilijker daar hier niet altijd een elektrische aansluiting mogelijk is.

Elektrische aandrijving is niet in alle opzichten even veilig en ook dieselgedreven zandwininstallaties ke tegemoet komen aan de door de

Reageer op dit artikel