nieuws

Dijkverbetering Fort Nassau ter discussie

bouwbreed

Voor de derde keer stond tijdens een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag het Dijkverbeteringspo Maasdijk Heerewaarden ter discussie. Er is nu op korte termijn een (definitief) oordeel over het dijkverbeteringspo te verwachten.

Het gaat hier om een po dat wordt uitgevoerd in het kader van de Deltawet-grote rivieren. Dat betekent dat het een dijkversterking betreft die vanwege overstromingsgevaar versneld moet worden uitgevoerd.

De eerste versie van het plan Maasdijk Heerewaarden werd maanden terug bij de Raad van State aangevochten door bewoners van het land achter de dijk. Het grootste gedeelte van het plan kwam ongeschonden door de procedure. Alleen het gedeelte dat betrekking had ophet oostelijk van de kern Heerewaarden gesitueerde Fort Nassau (ook wel Fort Voorne genoemd) werd afgekeurd. Het fort werd in 1588 gesticht door Prins Maurits, destijds admiraal-generaal van de republiek der Verenigde Nederlanden en bevelhebber van de vaderlandse troepen.

Volgens de rechters van de Raad van State had de opsteller van het Dijkverbeteringsplan, Rijkswaterstaat, onvoldoende aandacht geschonken aan de cultuurhistorische waarde van het fort. Daarop werd een nieuw dijkverbeteringsplan opgesteld voor het gedeelte waar het fort zich bevindt. Dat nieuwe plan werd ook weer door omwonenden aangevochten bij de Raad van State. Ditmaal sneuvelde het plan om juridisch-technische redenen.

Momenteel ligt er weer een nieuw plan voor het fortgedeelte en ook dat is weer aangevochten door omwonenden. In het kader van die procedure vond in Den Haag een hoorzitting plaats. Een omwonende heeft daar aangevoerd dat nog te weinig rekening is gehouden met de oorspronkelijke ligging van het fort.

Namens Rijkswaterstaat voerde de advocaat Hans Besselink aan dat er geen oorspronkelijke bouwtekeningen van het fort beschikbaar zijn. Het blijft voor het grootste gedeelte gissen waar de wallen exact gelegen hebben.

Beste compromis?

Volgens de advocaat is nu gekozen voor het beste compromis. Enerzijds wil men een zo veilig mogelijke dijk aanleggen, anderzijds moest gepoogd worden de ter plaatse aanwezige cultuurhistorische waarden zo goed mogelijk intact te laten. Niet aldoor kon aan beide belangen evenveel gewicht toegekend worden. Besselink gaf toe dat het een compromis is, maar dat kost wel al f. 3 miljoen meer dan het oorspronkelijke plan.

Een andere omwonende heeft aangevoerd dat er ter plaatse een gevaarlijke kruising (de aansluiting van de Heggeldijk op de Van Heemstraweg) ontstaat. De Van Heemstraweg wordt 50 centimeter opgehoogd. Daardoor zou het overzicht vanaf de andere weg minder worden. Volgens de advocaat van Rijkswaterstaat wordt er een verkeerstechnische voorziening getroffen, waardoor er geen gevaarlijke situaties ontstaan.

Reageer op dit artikel