nieuws

Corporaties willen soepel met bezit om ke gaan

bouwbreed

De 32 corporaties verenigd in de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (VSVH) willen de komende tien jaar 8000 woningen in de goedkope sector aanbieden. De helft van dit aantal moet op de Vinex-locaties worden gerealiseerd. In ruil hiervoor eist de VSVH dat de corporaties soepeler met hun bezit mogen omgaan. “Verkoop en zelfs sloop van goedkope woningen moet bijvoorbeeld mogelijk zijn.”

Dat zegt J. Over de Vest, waarnemend voorzitter van de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden. Deze vereniging waarbij 32 corporaties zijn aangesloten, wil met het bestuur van Haaglanden prestatieafspraken voor de lange termijn maken.

Vooruitlopend op het Regionaal Volkshuisvestingsplan dat momenteel door prof. Priemus wordt opgesteld en wat na de zomer zal verschijnen, stellen de corporaties voor om tien jaar lang 800 goedkope woningen op de markt te brengen.

Op de Vinex-locaties gaan de corporaties de komende jaren zo’n 13.000 sociale huurwoningen bouwen. Ruim 4000 daarvan zijn speciaal bestemd voor de lagere inkomensgroepen. Door per woning een flink bedrag bij te dragen kan de huur tot ongeveer f. 710 worden verlaagd. Bij dit bedrag komen zoals bekend huurders met lage inkomens nog in aanmerking voor de maximale huursubsidie.

Niet voldoende

Volgens de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden is deze inspanning echter niet voldoende om aan de vraag naar goedkope woningen te voldoen. “Daarnaast, zo hebben we berekend, zijn er in de bestaande voorraad nog eens zo’n vierduizend woningen nodig die we goedkoop moeten houden of anders maken”, zo ligt Over de Vest toe.

Verder willen de corporaties grote concentratie van goedkope huurwoningen in stadswijken aanpakken. “Dit probleem speelt natuurlijk vooral in een stad als Den Haag. Om een goede spreiding van die goedkope huurwoningen in de stad mogelijk te maken zou bijvoorbeeld een corporatie in Zoetermeer een paar duurdere huurwoningen als goedkope woning ke aanbieden. Op die manier moet naar de woonmarkt worden bekeken.”

Voorwaarden

Volgens Over de Vest zijn de gezamenlijke corporaties bereid verstrekkende prestatie-afspraken te maken.

Wel stelt de vereniging daaraan een paar voorwaarden. De belangrijkste is wel die waarbij de corporaties stellen dat zij wat soepeler met hun bezit mogen omgaan. “Nu is het in veel gevallen nog zo dat wethouders onder geen beding willen dat we goedkope woningen verkopen. In hun visie wordt dan die woning aan de goedkope voorraad onttrokken. Dat willen we nu juist wel. Juist ook, om die concentratie van goedkope huurwoningen aan te pakken moeten we in staat worden gesteld vrijkomende goedkope woningen te verbouwen tot een duurdere categorie of ze zelfs te slopen en te vervangen door nieuwbouw.”

Convenanten

Over de plannen zal na de zomer met het stadsgewest van gedachten worden gewisseld. “Dan zal ook het regionaal Volkshuisvestingsplan klaar zijn.” Over de Vest verwacht dat nog eind dit jaar de prestatie-afspraken in convenanten zullen worden vastgelegd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels