nieuws

BV Bouw spoort voor f. 21,7 miljoen aan fraude op

bouwbreed

De Bedrijfsvereniging Bouw heeft in 1995 voor f. 21,7 miljoen aan fraude opgespoord. Ook het experiment met beslaglegging op vermogen waardoor schade wegens deconfiture wordt beperkt, blijkt uitermate succesvol.

Met de f. 21,7 miljoen die werd binnengehaald werd een beduidend minder resultaat behaald dan in 1994, toen zo’n f. 37 miljoen aan fraude werd opgespoord. Dat was echter een uitzonderlijk jaar in verband met drie werkgeversfraudes met zeer hoge schade. In 1993 werd voor f. 15 miljoen opgespoord.

De proef met schadebeperkende maatregelen die in 1995 is begonnen, is zo succesvol gebleken dat eind dat jaar al is besloten om er structureel beleid van te maken. Het gaat dan om het nagaan in een zo vroeg mogelijk stadium van een strafrechtelijk onderzoek of de verdachte vermogensbestanddelen bezit, die vatbaar zijn voor beslag. Als dat zo is, dan wordt direct conservatoir beslag gelegd, waardoor voorkomen wordt dat vermogen verdwijnt. Daardoor ke achterstallige of verzwegen premies alsnog worden geind, waardoor de schade voor de BV beperkt blijft.Op deze manier werd 9 procent van de geconstateerde schade via beslag veilig gesteld.

In 1995 zijn naast de normale controles, specifieke WW-controles gehouden bij werknemers in de ijzervlechters- en natuursteenbranche. Daarbij werd speciaal gekeken naar het nakomen van de sollicitatieverplichting en de deelname aan scholing.

De BV voert daarnaast indringend overleg met de fiscus om de controledichtheid in de bouwnijverheid te verhogen. Uitgangspunt is en blijft dat elke werkgever eens in de 5 jaar gecontroleerd moet worden, hetzij door de fiscus, hetzij door de BV. Tussen de BV en de fiscus zitten echter verschillen in de wijze van controleren. Daardoor wordt in de praktijk niet elke werkgever eens in de 5 jaar gecontroleerd. Daar wil de BV in overleg met de fiscus verandering in brengen.

Al sinds enige tijd wordt door de BV ziekengeld en WAO-uitkeringen verhaald op diegenen die de ziekte of arbeidsongeschiktheid hebben veroorzaakt. Wat het ziekengeld betreft is het aantal verhaalsacties gedaald van 742 in 1994 naar 375 in 1995. Het bedrag van de ingestelde vorderingen bedroeg in 1995 een kleine f. 4,5 miljoen tegen ruim f. 6 miljoen in 1994. Het totale in te vorderen bedrag is ultimo 1995 nog een kleine f. 10 miljoen.

Het aantal WAO-verhalen is daarentegen drastisch gestegen van 56 in 1994 naar 150 in 1995. Daarmee was f. 3,3 mln.gemoeid

Reageer op dit artikel