nieuws

Alle cruciale data bij aanleg Wijkertunnel zijn gehaald

bouwbreed

Volgende week wordt de Wijkertunnel bij Velsen-Zuid in gebruik genomen, drie weken eerder dan gepland. Afronden van het po Wijkertunnel zal een eind maken aan de verkeersopstoppingen bij de nabijgelegen Velsertunnel. De Wijkertunnel ligt in een aftakking van de A9 – de rijksweg waarin de Velsertunnel ligt – die volgens een trace van 15 km loopt van Santpoort naar de aansluiting bij Uitgeest. In dat stuk weg zijn in totaal 21 kunstwerken aangelegd. De Wijkertunnel is daarvan de grootste. De tunnelbouwers ke tevreden zijn over dit po. “Alle cruciale data in de planning tijdens de bouw zijn gehaald. De combinatie kan dit tunnelpo met een tevreden gevoel afsluiten”, aldus podirecteur H. Boelens van Tunnel Combinatie Nederland Beton v.o.f.

Projectdirecteur Boelens zegt zich gevraagd naar de gang van zaken niets voor de geest te ke halen dat bij uitvoering van het po echt is misgegaan. De omvang van het werk is tijdens de uitvoering slechts toegenomen. Begonnen werd met een aanneemsom van f. 141 miljoen. Daar is een apart contract bijgekomen van f. 10 miljoen voor aanleg van het centrale bedieningsgebouw. Ook in het bouwdok van de tunnelelementen in Barendrecht wordt op een ander contract nog werk uitgevoerd voor f. 10 miljoen. Met nog f. 20 miljoen aan bestekswijzigingen maakt dat f. 180 miljoen. Over de afloop van het werk hoeft de combinatie niet ongelukkig te zijn, meent Boelens.

Het po evaluerend met de focus op tijd ke de bouwers eveneens tevreden zijn. Het werk wordt drie weken eerder opgeleverd dan oorspronkelijk voorzien (11juli in plaats van 31 juli). Alle cruciale data in de planning zijn tot op de dag gehaald. Bijvoorbeeld het vollopen van het bouwdok in Barendrecht waar de tunnelelementen zijn gemaakt in de tweede week van april in 1995. Ook het afzinken is op schema verlopen. Het aanbrengen van alle elektrische en mechanisch installaties zaken loopt eveneens goed.

In een keet

De wijze van aansturen van het po die in het begin werd gekozen heeft bijgedragen aan het goede verloop van het po. Er is gekozen om de aannemerscombinatie alles te laten doen en niet elke deelnemer in de combinatie een eigen deel te geven. Dan waren volgens Boelens groepjes ontstaan die alleen maar om het eigen brood hadden gevochten. Tunnel Combinatie Nederland heeft de keuze gedaan een complete poorganisatie op de bouwplaats op te zetten. En ook nog allemaal in een keet. Daar is bewust voor gekozen.

Boelens: “In het begin krijg je dan mensen die vreemd zijn. Maar als die op elkaar ingespeeld raken gaat het echt goed. Na wat hikken in het begin hadden we hier na een half jaar een team zitten dat een tunnel ging maken. Teamsfeer in de keet is belangrijk.” Ook de ‘directie UAV’, met name Tunnel Engineering Consultants (TEC) uit Veenendaal, is gehuisvest in dezelfde keet als de aannemer. Oorspronkelijk zou TEC op 2 km afstand komen te zitten. De aannemer vond dat ze toch maar in dezelfde keet moesten komen. Dat geeft korte communicatielijnen bij het overleg dat in alle fases van de bouw nu eenmaal met de ‘directie UAV’ wordt gevoerd bij hun controlerende bezigheden.

Niets misgegaan

Alhoewel het maken van een tunnel niet echt een hoogdravende zaak genoemd kan worden is het bouwen van de Wijkertunnel op onderdelen wel uitzonderlijk geweest. De zes tunnelelementen met een totale lengte van 574 m zijn apart overzee naar de afzinklocatie in het Noordzeekanaal vervoerd. Vanaf het bouwdok in Barendrecht zijn de elementen naar Hoek van Holland versleept en vandaar overzee naar IJmuiden. Het vele onderzoek dat aan het transport overzee is gedaan, is mede reden dat er in de uitvoering niets mis is gegaan, meent Boelens.

Ook bij de elektro/mechanische installaties is alles goed verlopen. Ze zijn aangebracht door Rietschoten en Houwens, een door Rijkswaterstaat geselecteerde onderaannemer. Boelens is goed te spreken over het systeem waarbij de E en M aannemer onder verantwoording valt van de hoofdaannemer in plaats van een separate opdracht via de opdrachtgever. “Je hebt meer greep op de totale coordinatie. Dat past bij het idee de mensen te integreren in de organisatie zodat ze niet alleen voor hun eigen toko vechten maar voor het totaal.”

Extra werk

Afgezien van f. 20 miljoen aan bestekswijzigingen is voor f. 20 miljoen aan extra werk gedaan. Aan weerszijden van de tunnel staat een bedieningsgebouw. Na veel studie van de groep die zich bezig heeft gehouden met de centrale bewaking en bediening van de Wijker-, Velser- en Schipholtunnel werd besloten hiervoor een apart centraal bedieningsgebouw neer te zetten. Inmiddels is duidelijk dat vanuit dit gebouw ook de Coentunnel en de Zeeburgertunnel zullen worden bewaakt en bediend.

De opdracht voor aanleg van dit gebouw is ook door TCN verkregen. De combinatie kon een aantrekkelijke prijs aanbieden omdat de expertise voor utiliteitsbouw al op de bouwplaats aanwezig was. Met dezelfde mensen als voor de tunnelbouw is ook dit gebouw gemaakt. Boelens zegt over dit contract meer sores te hebben gehad dan over het tunnelcontract zelf. Er werd laat aanbesteed waardoor de planning verschrikkelijk kritisch is. Na de aanbesteding zijn ook nog eens aanpassingen doorgevoerd. Het gebouw zal gelijk met de tunnel op 11 juli klaar zijn.

In Barendrecht wordt door TCN in opdracht van Rijkswaterstaat bij het bouwdok gewerkt aan maken van een cement-bentonietscherm tot op een maximale diepte van 54 m rondom het bouwdok. Het dok is dan geschikt gemaakt voor de bouw van elementen van toekomstige tunnels. Er is namelijk bijna geen vergunning meer te krijgen voor een bouwdok met een intensieve bemaling voor een langer duur. Het scherm heeft niet alleen een waterkerende functie. Op sommige plaatsen heeft het ook nog eens een – beperkte – grondkerende functie. Om de elementen voor de Beneluxtunnel te maken is het dok langer gemaakt. Daarvoor is grond van de taluds verplaatst van de taluds.

Financiering

De totale kosten van het po – dat wil zeggen de tunnel, aangrenzende wegen en daarbij behorende kunstwerken – bedragen f. 600 miljoen (prijspeil 1993). Bij de financiering van het po Wijkertunnel is gekozen voor private voorfinanciering. Een bedrag van f. 478 miljoen komt van een consortium van particuliere instellingen dat onder leiding staat van de ING Groep. Het resterende bedrag komt uit de kas van de overheid. Het consortium werkt samen in de Exploitatiemaatschappij Wijkertunnel cv (EWT) die gedurende dertig jaar de tunnel gaat exploiteren. EWT ontvangt gedurende deze periode een vergoeding van de overheid die is gebaseerd op het aantal auto’s dat de Wijkertunnel en de Velsertunnel passeert. Onderzoek geeft aan dat in het jaar 2010 gemiddeld 115.000 voertuigen per etmaal van de Velsertunnel en Wijkertunnel gebruik zullen maken bij passeren van het Noordzeekanaal. Rijkswaterstaat is belast met de feitelijke uitvoering van de exploitatie.

De bouwers

De Wijkertunnel wordt in opdracht van Rijkswaterstaat gebouwd door de Tunnel Combinatie Nederland vof. Bestaande uit: Strukton Betonbouw, Haverkort Infrabouw, Bam Bredero Bouw, Van Oord ACZ en Dywidag. Strukton Betonbouw heeft in onderaanneming het transport en het afzinken uitgevoerd. Van Rietschoten en Houwens heeft gezorgd voor de elektro/mechanische installaties.

De tunnel

De Wijkertunnel bij Velsen Zuid heeft een totale lengte van 1390 m. Het afgezonken gedeelte bestaat uit zes tunnelelementen. De twee overgangsgedeelten worden gevormd door drie gesloten betonnen moten. De twee open toeritten zijn samengesteld uit vijf open betonen toeritmoten met daarachter een open gedeelte dat is voorzien van een waterdichte vliesconstructie. Een stalen kistdam scheidt de zinksleuf waarin de tunnelelementen zijn afgezonken van het landgedeelte van de tunnel. De kistdammen vormen als de zogenoemde vleugelwanden een blijvend onderdeel van de constructie.

Reageer op dit artikel