nieuws

Belgische bouwmachinehandel verwacht lichte omzetdaling

bouwbreed

“De verwachtingen van de Belgische bouwmachinehandel, verenigd binnen de brancheorganisatie SIGMA, ten aanzien van de verkoopresultaten over 1995, zijn juist gebleken. De verkoopcijfers van 1995 zijn in het algemeen gelijk aan die van 1994. In enkele sectoren is zelfs spraken van enige stijging. Voor dit jaar wordt een lichte terugval verwacht.” Aldus de heer Oswald de Bruycker, algemeen voorzitter van de Sigma, bij de presentatie van het economische dossier 1996.

De materieelmarkt voor de bouwsector in Belgie werd in 1995 beinvloed door factoren van economische, maatschappelijke en politieke aard.

Met name de lage inflatie- en rentevoet alsmede de toegenomen bouwactiviteiten zowel in de woning- als utiliteitsbouw heeft er toe geleid dat de verkopen materieel voor deze sectoren op enkele uitzonderingen na op het niveau van 1994 gehandhaafd konden blijven.

In 1994 steeg het aantal in aanbouw genomen woningen met ca. 18,6% en deze groei kon zelfs in 1995 gedurende de eerste 6 maanden nog iets worden verhoogd tot ongeveer +21,6%. Vanaf september werd deze opmars door een dalende tendens binnen de Belgische economie echter afgeremd.

Geen briljante start

Ook dit jaar heeft volgens de heer De Bruycker, de bouwnijverheid “geen al te briljante start genomen”. Het economisch klimaat doet de bedrijven en consumenten nog steeds aarzelen. Reden waarom de bouwprijzen laag zijn, de rentabiliteit terugloopt en het aantal faillissementen onder de aannemerij groot is. Toch verwacht hij dat 1996 nog kan uitgroeien tot een middelmatig jaar.

Een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling biedt de fiscale maatregel van de overheid inzake een gedeeltelijke en tijdelijke verlaging van de btw-tarieven op de produktie van nieuwe woningen.

De stijgende tendens op het gebied van overheidsinvesteringen heeft zich na vijf opeenvolgende jaren niet ke doorzetten. “De teruggang van 11% is een weerspiegeling van een algemeen verslechterd economisch klimaat en van een grote terugval van de investeringen van de lokale overheden in met name infrastructurele werken”, aldus De Bruycker. Voor 1996 verwacht de Belgische bouwmachinehandel dan ook een lichte terugval van de verkoopcijfers. Deze daling wordt grotendeels toegeschreven aan de grote besparingsmaatregelen die de regering moet treffen om de norm, vastgelegd door de EU in Maastricht, te halen.

De markt van het materieel voor goederenbehandeling en intern transport kende in 1995 een gemiddelde omzetstijging van 8,2%. Deze was weliswaar lager dan in het jaar 1994 toen een omzettoename van 17,5% kon worden genoteerd, “maar 1993 was dan ook voor de Belgische markt een rampjaar. Vastgesteld moet worden dat de groei van 1995 zich dit jaar niet heeft voortgezet en dat spraken is van stagnatie.

Terugval

De bouwmachinehandel vreest zelfs over dit jaar rekening te moeten houden met ook hier enige terugval. Op basis van de, door bij de SIGMA aangesloten bouwmachinebedrijven, verstrekte bedrijfsgegevens, is becijferd dat de totale omzet in materieel op de Belgische markt in 1995 ongeveer Bfr. 22.257 miljard (ca. f. 1,18 miljard) bedroeg , een stijging van ca. 6% ten opzichte van 1994. Met een dergelijk percentage wordt voor dit jaar geen rekening gehouden.

Reageer op dit artikel