nieuws

Aparte regeling over inhouding voor GIW-woningen in de maak Convenant over oplevering koopwoningen gesloten

bouwbreed

De bouw heeft een overeenkomst gesloten met de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond over het opstellen van een standaardregeling voor de inhouding van 5% van de aanneemsom bij oplevering. De afspraken zijn tevens bedoeld om het aantal klachten bij oplevering te verminderen.

Tijdens een sobere bijeenkomst gisteren hebben AVBB-voorzitter Brinkman en de directeuren van de Vereniging Eigen Huis, Van Herwijnen, en van de Consumentenbond, Westendorp, de overeenkomst gesloten.

Reden voor de overeenkomst is de aanstaande invoering van een deel van het Nieuw Burgerlijk Wetboek waarin de consumentenbescherming bij aanneming van werk wordt geregeld. Het gaat daarbij om de particuliere opdrachtgever die het recht krijgt om maximaal 5% van de aanneemsom in depot bij de notaris te storten.

Deze regeling is dwingend recht, waarvan slechts afgeweken mag worden als partijen, in dit geval aannemers en consumenten, een standaardregeling ontwerpen.

De bouw en de consumentenorganisaties hebben nu afgesproken een dergelijke regeling op te stellen, waarmee de positie van zowel de koper als de aannemer verbetert. Het gaat dan overigens slechts om koopwoningen die onder GIW-garantie worden gebouwd.

Depot

Inhoudelijk zijn al de nodige afspraken gemaakt. Zo kan de aannemer de koper uitnodigen uiterlijk de derde dag voor de oplevering de woning te inspecteren. Aan die inspectie zijn door geen van beide partijen rechten te ontlenen. Wel heeft de aannemer daardoor nog drie dagen de tijd om ervoor te zorgen dat er tijdens de oplevering geen gebreken meer zijn. In dat geval heeft de koper geen recht de 5% in te houden.

In plaats van te moeten wachten tot het depot vrijvalt, kan de aannemer ook een vervangende zekerheid stellen, die dan wel volwaardig moet zijn aan de zekerheid die het depot voor de verkrijger biedt. Gedacht wordt aan een borgstelling door een van de garantie-instituten zoals de Stichting Woningborg.

Waarborg

In de nieuwe regeling is afgesproken dat de garantie- en waarborgregeling ingaat op de dag van oplevering in plaats van na drie maanden zoals dat nu het geval is. Het gaat dan om de waarborg van het GIW bij tekortkomingen die binnen zes maanden na de datum van oplevering bij de bij het GIW aangesloten organisaties zijn gemeld en die niet reeds op het opleveringsrapport zijn vermeld.

De schadeloosstelling zal maximaal 5% van de aannemingskosten bedragen, onverminderd de rechten die de koper kan ontlenen aan de Garantie- en Waarborgregeling van het GIW. Voorts zal gestreefd worden alle eventuele tekortkomingen te verhelpen en daardoor schadeloosstellingen in geld in principe te voorkomen.

Geschillen

Partijen krijgen het recht om in geschillen in eerste instantie bemiddeling voor te stellen. Daarbij zal er wel een onafhankelijk toezicht worden ingesteld op de bemiddeling onder paritaire verantwoordelijkheid.

Mocht het toch tot geschillenbeslechting komen, dan willen de partijen daarvoor een instantie. Momenteel vindt geschillenbeslechting plaats door het GIW voor garantiegeschillen en de Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland voor overige geschillen. Afgesproken is dat de Raad van Arbitrage nog als enige de geschillen zal beslechten mits de kosten daarvan acceptabel zijn.

Daarnaast moet er een aparte Kamer komen binnen de Raad voor geschillen over koopwoningen met GIW-certificaat. Er zal voorts een arbitragereglement worden opgesteld en er zal een Raad van Toezicht komen bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de bouw en de consumenten onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

De overeenkomst is nu voorgelegd aan minister Sorgdrager (Justitie) met het verzoek een standaardregeling te laten ontwerpen, waardoor afwijking van de wettelijke bepalingen mogelijk wordt. Die zou dan gelijktijdig met het betreffende deel van het Nieuw Burgerlijk Wetboek ke worden ingevoerd.

Reageer op dit artikel